Μοσχονάς και Μοσχόπουλος στην επιτροπή εκτίμησης αξίας ακινήτων καταλληλότητας και καταμέτρησης των ακινήτων ( […]

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου

Κατά την έκτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έπρεπε να εκλέξουν δυο άτομα για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτων καταλληλότητας και καταμέτρησης των ακινήτων (προς αγορά ή μίσθωση).

Αρκετές οι προτάσεις. Μεταξύ των κ. Μοσχονά, Μαρκέτου, Μοσχοπουλου, Πρεντάνου, Καπάτου και Συνοδινού-Βαλλιάνου, το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία επέλεξε τον κ. Αλέξανδρο Μοσχονά με αναπληρωτή τον κ. Δημήτρη Μαρκέτο και τον κ. Ανδρέα Μοσχόπουλο με αναπληρωτή τον κ. Διονύση Πρεντάνο, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ως επιτροπή .

"Α) Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 4 και 5 του ν. 3463/2006 προβλέπεται ότι «Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο, σε άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκτέλεση έργων του προγράμματός τους. Το τίμημα των ακινήτων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από έναν μηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας και προέρχεται από την τεχνική υπηρεσία του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ) ή από άλλη δημόσια υπηρεσία. Πρόεδρος της επιτροπής, ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής. Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν τοπικά συμβούλια και πάρεδροι στην επιτροπή μετέχει αντί του δευτέρου συμβούλου, ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος πάρεδρος.». Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή πρόεδροι και σύμβουλοι δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, νοούνται οι κοινότητες και οι σύμβουλοι κοινοτήτων του άρθρου 3 του Ν.4555/18. (παρ.1 άρθρο 44 Ν.4555/18) και Όπου αναφέρονται εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας νοείται ο πρόεδρος της κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων. (παρ.1 άρθρο 44 Ν.4555/18)

http://www.youtube.com/watch?time_continue=4852

Η ως άνω επιτροπή αναφέρεται αναλογικά και για τις αντίστοιχες περιπτώσεις απευθείας διαδικασιών των Δήμων με το Δημόσιο, με άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με Επιχειρήσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ΝομικάΠρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς και Επιχειρήσης Κοινής Ωφέλειας στα άρθρα 190 (Ανταλλαγή Ακινήτων), 191 (Αγορά Ακινήτων) και 192 (Εκμίσθωση Ακινήτων) του ν.3463/2006.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να υποδείξει δύο δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ως άνω επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου. (προτείνεται ένας σύμβουλος με τον αναπληρωτή του από την παράταξη του δημάρχου που θα οριστεί και πρόεδρος και ένας σύμβουλος με τον αναπληρωτή που θα οριστεί από τις υπόλοιπες παρατάξεις) Για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός Κοινοτήτων του Δήμου στην θέση του δεύτερου δημοτικού συμβούλου θα μετέχει ο πρόεδρος της κοινότητας ή οι σύμβουλοι κοινοτήτων του άρθρου 3 του Ν.4555/18. (παρ.1 άρθρο 44 Ν.4555/18) ή ο πρόεδρος της κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων. (παρ.1 άρθρο 44 Ν.4555/18) κατά περίπτωση.

Β) Σύμφωνα με το άρθρο 201 του ν. 3463/2006 με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού των Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται η διαδικασία για τη διαξαγωγή των κάθε είδους δημοπρασιών, που αφορούν την εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων των Δήμων ή Κοινοτήτων και την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων ή Κοινοτήτων που ανήκουν σε τρίτους, οι όροι για την συμμετοχή στις δημοπρασίες αυτές, τα σχετικά με τη διακήρυξη, τη δημοσίευση και την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Μέχρι και σήμερα ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί το ως άνω προεδρικό διάταγμα και για τον λόγο αυτό σύμφωνα με το άρθρο 271 παρ. 1 του ν. 3463/2006 εφαρμόζεται το π.δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».

Στο άρθρο 7 παρ. 1 του π.δ. 270/1981 ορίζεται ότι «1. Η δημοπρασία εκποιήσεως ακινήτων κτημάτων των δήμων και κοινοτήτων ενεργείται μετά προηγουμένην καταμέτρησιν και εκτίμησιν του εκποιουμένου κτήματος, παρ` επιτροπής, οριζομένης υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελου-μένης εκ δύο μελών αυτού, του ενός οριζομένου ως προέδρου αυτής και ενός μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ ενός μηχανικού ή υπομηχανικού της ΤΥΔΚ οριζομένου υπό του δημάρχου ή του Νομάρχου κατά περίπτωσιν…».

Η ίδια ως άνω επιτροπή αναφέρεται επίσης στην παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 270/1981 και συγκεκριμένα για την περίπτωση της αγοράς ακινήτων τρίτων από τους Δήμους, στο άρθρο 8 του π.δ. 270/1981 για την περίπτωση αγοράς κινητών πραγμάτων που η αξίας τους ανέρχεται άνω των 100.000δρχ. σήμερα 293,47 ευρώ περίπου και στο άρθρο 5 παρ. 4 περ. (β) του π.δ. 270/1980 σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτων από τρίτους ως αρμόδια να κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων τρίτων, περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας δικαήρυξης και να συντάξει σχετική έκθεση καθώς καιτην εκτίμηση των ως άνω ακινήτων (ΕΣ 79/2010).

Με την με αριθμό 25/864/23-10-2019 απόφαση Δημάρχου Ληξουρίου ορίστηκε ως αρμόδιος μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου, ο οποίος θα συμμετέχει στην Επιτροπή του άρθρου 7 του π.δ. 270/1981, ο κ. Θεόδωρος Καλογερόπουλος, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή τη μόνιμο υπάλληλο κα. Μαριάνθη Γιακουμάτου, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει δύο δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους ένας εκ των οποίων θα οριστεί ως Πρόεδρος ( ένας σύμβουλος με τον αναπληρωτή του από την παράταξη του δημάρχου που θα οριστεί και πρόεδρος και ένας σύμβουλος με τον αναπληρωτή που θα οριστεί από τις υπόλοιπες παρατάξεις ) και οι οποίοι μαζί με τον κ. Καλογερόπουλο Θεόδωρο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή τη μόνιμο υπάλληλο κα. Μαριάνθη Γιακουμάτου, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου θα αποτελέσουν την Επιτροπή του άρθρου 7 του π.δ. 270/1981."

Ομόφωνα αποφάσισε το Δ.Σ. και για το έβδομο και τελευταίο θέμα της συνεδρίασης, το οποίο αφορούσε τη δωρεάν παραχώρηση και μεταβίβαση των οχημάτων του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Κεφαλλονιάς από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΚΑΠ Δήμου Κεφαλλονιάς» στους Δήμους Αργοστολίου, Σάμης και Ληξουρίου»

Η επόμενη συνεδρίαση (7η) του Δ.Σ. του Δήμου μας έχει οριστεί για την Τετάρτη 30/10/19 με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Στην κάλπη οδηγήθηκε χτες το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου για να ψηφίσει τους εκπροσώπους του Δήμου Ληξουρίου στην ΠΕΔΙΝ. Από τον Δήμο μας 2 άτομα θα συμμετάσχουν στην ΠΕΔΙΝ

Η ψηφοφορία ανέδειξε τακτικά μέλη τους κυρίους Αλέξανδρο Μοσχονά και Δημήτρη Μαντζουράτο με αναπληρωτές τους Γεράσιμο Γαλανό και Βαγγέλη Συνοδινό-Βαλλιάνο, αντίστοιχα.

Συγκεκριμμένα με πλειοψηφία εκλέχτηκε τακτικό μέλος ο κ. Μοσχονάς και με κληρωση μεταξύ των κ. Ρουχωτά-Αραβαντινό-Μαντζουράτο εκλέχτηκε και ο κ. Μαντζουράτος τακτικό μέλος

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημάρχου για την εκλογή εκπροσώπων στην Γ.Σ της ΠΕΔΙΝ

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το αριθμ. 73021/17.10.2019 έγγραφό του μας ενημέρωσε για τη δημοσίευση του αριθμ. 94/2019 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 157/Α/11.10.2019 ) με το οποίο τροποποιήθηκε το αριθμ. 75/2011 Π.Δ/γμα «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική ΄Ενωση Δήμων Ελλάδας»

Το ως άνω αναφερόμενο Π.Δ/γμα στο άρθρο 3 αναφέρει τα εξής :

1/ Μέχρι 16 Ιανουαρίου του 1ου έτους της Δημοτικής Περιόδου , το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του Προεδρείου του εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ.

Η γενική συνέλευση της ΠΕΔ αποτελείται από εκπροσώπους των μελών των Δήμων οι οποίοι είναι :

Οι Δήμαρχοι

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

2/ Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο Δημοτικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία ( 1 ) έδρα. Δύο οι περισσότεροι συνδυασμοί από αυτούς που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο , μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό εφόσον έχουν συμπράξει κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4623/2019.

Δεν είναι δυνατή η κατάθεση υποψηφιότητας εκτός συνδυασμών.

3/ Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους με αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκπροσώπων , αυξημένο κατά έναν υποψήφιο.

4/ Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν.

Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο , ο οποίος καταρτίζει το συνδυασμό για τους εκπροσώπους. Από κάτω αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων εκπροσώπων του Δήμου για τη γενική συνέλευση της ΠΕΔ.

Η Δήλωση του συνδυασμού κατατίθεται , μέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου , στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

5/ Με βάση τις δηλώσεις των συνδυασμών καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού , τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία και τους υποψήφιους με αλφαβητική σειρά.

Σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο δίνονται όλα τα ψηφοδέλτια που έχουν καταρτισθεί.

Ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμηση του με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου.

Κάθε Δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του , μέχρι τόσους εκπροσώπους όσους εκλέγει ο Δήμος στη γενική συνέλευση της ΠΕΔ.

6/ Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ.

Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης.

7/ Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί , σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες , οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο.

Στην κατανομή των εδρών βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπου συμμετέχουν και οι συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα βάσει του εκλογικού μέτρου.

Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

8/ Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

9/ Οι εκπρόσωποι στην ΠΕΔ κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι κάθε συνδυασμού κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην ΠΕΔ και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του συνδυασμού στην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιονδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέος της δημοτικής περιόδου.

Κατά την πρώτη εφαρμογή η ανωτέρω αναφερόμενη εκλογή διεξάγεται εντός 20 ( είκοσι ) ημερών από τη δημοσίευση του Π.Δ/τος 94/11.10.2019 δηλαδή έως 31-10-2019 .

Με το ως άνω αναφερόμενο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών στάλθηκαν και οι πίνακες στους οποίους καθορίζεται ο αριθμός των εκπροσώπων των Δήμων για τις γενικές συνελεύσεις των ΠΕΔ.

Για την Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Ιονίων Νήσων ο Δήμος Ληξουρίου θα εκλέξει τρεις ( 2 ) αντιπροσώπους και ο Δήμαρχος. Συνεπώς οι έδρες για το Δήμο Ληξουρίου είναι τρεις ( 3 ) .

Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει να προβεί το Δημοτικό Συμβούλιο στις ως άνω αναφερόμενες διαδικασίες για την εκλογή με μυστική ψηφοφορία δύο ( 2 ) εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ-ΙΝ με τους αναπληρωτές τους.

Ο Δήμαρχος Δήμου Ληξουρίου

ΕΔΑΚΙ και Δίκτυο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ληξουρίου, επέλεξε κατά την πρόσφατη κατεπείγουσα συνεδρίαση του, τον Δήμαρχο κ. Γιώργο Κατσιβέλη ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων ΟΤΑ (ΕΔΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ) (2ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης) και τον Αντιδήμαρχο κ. Γεράσιμο Γαλανό ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στις ΓΣ του Δικτύου συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης (3ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης).

Υπήρξαν δυό υποψηφιότητες για την εκπροσώπηση στην ΕΔΑΚΙ. Ο Δήμαρχος και ο κ. Φαρακλός Βαγγέλης της Λαϊκής Συσπείρωσης. Γ.Κατσιβέλης με πλειοψηφία (15 ψήφοι), ενώ ο Β.Φαρακλός (6 ψήφοι)

Και για την εκπροσώπηση του Δήμου μας στο δίκτυο συνεργασίας υπήρξαν δυό προτάσεις. Υπερίσχυσε ο κ. Γ.Γαλανός με πλειοψηφία (13 ψήφοι) έναντι του κ. Θ.Δαμουλιάνου (8 ψήφοι)

Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην εισήγηση σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016)» (4o θέμα συζήτησης) και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν 4412/2016)»

Συγκεκριμμένα,

Σύμφωνα με το άρθρο 221του Ν. 4412/2016 παρ. 11β για την παρακολούθηση

και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο

αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης,

προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του

προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται

αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων

των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του

αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες .

Συνδυαστικά με την παρ. 7 του άρθρου 221 του νόμου που ορίζει ότι στη σύνθεση

των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μητρώου

του άρθρου 344, είναι ξεκάθαρο ότι η συγκρότηση και λειτουργία των όποιων γνωμοδοτικών

οργάνων του άρθρου 221 δεν θα γίνει με τη συμμετοχή πιστοποιημένου μέλους παρά μόνον

όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο η σύσταση όσο και η επαρκής λειτουργία του Μητρώου.

ΣΥΝΕΠΩΣ, ο κάθε φορέας μπορεί να προχωρήσει στη συγκρότηση των γνωμοδοτικών οργάνων

(επιτροπές) που χρειάζεται για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, είτε σε ετήσια βάση ad hoc

για μία ή περισσότερες συμβάσεις.

Για την επιλογή των μελών συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές

μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’226)

συνεπώς είναι δυνητική η διαδικασία της κλήρωσης.

Το αρμόδιο όργανο συγκρότησης της απόφασης δεν προβλέπεται και επομένως για τον

Δήμο θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 93 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 κατά τις οποίες «το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της

δημαρχιακής επιτροπής».

Η απουσία της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού της παρ. 11γ του

άρθρου 221 δεν επηρεάζει τη δυνατότητα συγκρότησης και λειτουργίας των γνωμοδοτικών οργάνων,

καθώς ο νομοθέτης δεν θέτει την έκδοσή της ως δεσμευτική προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου

221 αλλά δυνητικά μπορεί να εκδοθεί αυτή η απόφαση.

Επισημαίνεται ότι, αν και το άρθρο 221 δεν προβλέπει ρητώς εάν στα μέλη των γνωμοδοτικών

επιτροπών μπορούν να συμμετέχουν αιρετοί, συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 344 ότι πρέπει

να είναι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (επομένως προσωπικό), επομένως

συμπεριλαμβανομένων και των μετακλητών υπαλλήλων και των διευθυνόντων συμβούλων που σχετίζονται

με τον φορέα με σχέση εργασίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Δήμος μας πρέπει να ορίσει με απόφασή του επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν 4412/2016) ετήσιας

διάρκειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την λειτουργία του Μητρώου του άρθρου

344 όπου προβλέπεται ότι η συγκρότηση και λειτουργία των όποιων γνωμοδοτικών οργάνων του

άρθρου 221 δεν θα γίνει με τη συμμετοχή πιστοποιημένου μέλους παρά μόνον όταν θα

έχουν ολοκληρωθεί τόσο η σύσταση όσο και η επαρκής λειτουργία του Μητρώου.

Επειδή μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και

Τουρισμού της παρ. 11γ του άρθρου 221 με την οποία συστήνεται το εν λόγω Μητρώο.

Επειδή μέχρι την έκδοσή της είναι αναγκαίο ο Δήμος Ληξουρίου να προχωρήσει στην συγκρότηση

των γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπές) που χρειάζεται για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων,

σε ετήσια βάση και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λειτουργία του ανωτέρω Μητρώου.

Εν όψει των ανωτέρω , παρακαλείσθε όπως με απόφασή Σας προβείτε στον ορισμό μελών της

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι

και την λειτουργία του Μητρώου που ορίζεται στο άρθρο 344 σύμφωνα με την ακόλουθη πρόταση

έχοντας υπόψη τα ασυμβίβαστα και κωλύματα των υπαλλήλων της οικονομικής υπηρεσίας (Ταμειακή

Υπηρεσία και Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών) καθώς και το γεγονός ότι τα υπόλοιπα

στελέχη της οικονομικής και τεχνικής υπηρεσίας θα οριστούν στις επιτροπές Διενέργειας

Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών Δήμου Ληξουρίου για προμήθειες και υπηρεσίες

(άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (ΠΕ)

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ , Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΕ)

ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΕ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ , Αν. Προϊσταμένη τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας και ΤΠΕ (ΔΕ)

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΕ)

ΤΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ , Υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΕ)

Πρόεδρος της επιτροπής και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζονται οι αρχαιότεροι στην υπηρεσία υπάλληλοι που συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.

«Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν 4412/2016)»
Σύμφωνα με το άρθρο 221του Ν. 4412/2016 παρ. 11δ για την παρακολούθηση και την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή την διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για την συγκρότηση της επιτροπής

Συνδυαστικά με την παρ. 7 του άρθρου 221 του νόμου που ορίζει ότι στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μητρώου του άρθρου 344, είναι ξεκάθαρο ότι η συγκρότηση και λειτουργία των όποιων γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 δεν θα γίνει με τη συμμετοχή πιστοποιημένου μέλους παρά μόνον όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο η σύσταση όσο και η επαρκής λειτουργία του Μητρώου.

Συνεπώς, ο κάθε φορέας μπορεί να προχωρήσει στη συγκρότηση των γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπές) που χρειάζεται για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, είτε σε ετήσια βάση adhoc για μία ή περισσότερες συμβάσεις.

Για την επιλογή των μελών συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’226) συνεπώς η ανωτέρω διαδικασία είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική.

Το αρμόδιο όργανο συγκρότησης της απόφασης δεν προβλέπεται και επομένως για τον Δήμο θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 κατά τις οποίες «το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής».

Η απουσία της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού της παρ. 11γ του άρθρου 221 δεν επηρεάζει τη δυνατότητα συγκρότησης και λειτουργίας των γνωμοδοτικών οργάνων, καθώς ο νομοθέτης δεν θέτει την έκδοσή της ως δεσμευτική προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 221 αλλά δυνητικά μπορεί να εκδοθεί αυτή η απόφαση.

Επισημαίνεται ότι, αν και το άρθρο 221 δεν προβλέπει ρητώς εάν στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών μπορούν να συμμετέχουν αιρετοί, συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 344 ότι πρέπει να είναι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (επομένως προσωπικό), επομένως συμπεριλαμβανομένων και των μετακλητών υπαλλήλων και των διευθυνόντων συμβούλων που σχετίζονται με τον φορέα με σχέση εργασίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Δήμος μας πρέπει να ορίσει με απόφασή του επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν 4412/2016) ετήσιας διάρκειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 344 όπου προβλέπεται ότι η συγκρότηση και λειτουργία των όποιων γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 δεν θα γίνει με τη συμμετοχή πιστοποιημένου μέλους παρά μόνον όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο η σύσταση όσο και η επαρκής λειτουργία του Μητρώου.

Επειδή μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού της παρ. 11γ του άρθρου 221 με την οποία συστήνεται το εν λόγω Μητρώο.

Επειδή μέχρι την έκδοσή της είναι αναγκαίο ο Δήμος Ληξουρίου να προχωρήσει στην συγκρότηση των γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπές) που χρειάζεται για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σε ετήσια βάση και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λειτουργία του ανωτέρω Μητρώου.

Εν όψει των ανωτέρω , παρακαλείσθε όπως με απόφασή Σας στον ορισμό μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την λειτουργία του Μητρώου που ορίζεται στο άρθρο 344 σύμφωνα με την ακόλουθη πρόταση έχοντας υπόψη τα ασυμβίβαστα και κωλύματα των υπαλλήλων της οικονομικής υπηρεσίας (Ταμειακή Υπηρεσία και Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών) καθώς και το γεγονός ότι τα υπόλοιπα στελέχη της οικονομικής και τεχνικής υπηρεσίας θα οριστούν στις επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών Δήμου Ληξουρίου για προμήθειες και υπηρεσίες (άρθρο 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ , Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΕ)

ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΕ)

ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (ΠΕ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ , Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΕ)

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ , Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΤΕ)

ΒΑΛΣΑΜΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ,Υπάλληλος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (ΠΕ)

Πρόεδρος της επιτροπής και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζονται οι αρχαιότεροι στην υπηρεσία υπάλληλοι που συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.

Αρ.Χαριτάτου

Πηγή: lixouri.gr


Πηγή