Ο Νίκος Κουρκουμέλης Αντιδήμαρχος Ελειου -Πρόννων και Τουρισμού

Με απόφαση του Δήμαρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου, ο Νίκος Κουρκουμέλης ορίζεται Αντιδήμαρχος Ελειού-Πρόννων και Τουρισμου.

Του ευχόμαστε καλή θητεία!

Η απόφαση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τον κο Νικόλαο Κουρκουμέλη Δημοτικό σύμβουλο ως Αντιδήμαρχο της ΔΕ Ελειού-Πρόννων του Δήμου Αργοστολίου, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με θητεία που θα διαρκέσει γα ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων και συγκεκριμένα της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, του ηλεκτροφωτισμού και της φροντίδας και συντήρησης του οδικού δικτύου και των αγροτικών οδών της αναφερόμενης Δημοτικής Ενότητας, την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες σε αυτήν, την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται και τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα, καθώς και την διαχείριση των οχημάτων που βρίσκονται σε αυτήν, την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους καθώς και την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στην αναφερόμενη Δημοτική Ενότητα.

Eπίσης ορίζει τον εν λόγω Α/Δήμαρχο υπεύθυνο για τα θέματα Τουρισμού που αφορούν το Δήμο Αργοστολίου όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 8 (παρ γ από 1-13) του Μεταβατικού Ο.Ε.Υ του Δήμου Αργοστολίου.

Ο ορισμένος Αντιδήμαρχος δεν υποκαθιστά τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και εγγράφων όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τον καθορισμό αντιμισθίας για τον κο Νικόλαο Κουρκουμέλη ορίζεται: ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ (σσ ΜΕ ΜΙΣΘΟ).

Ο Δήμαρχος

Θεόφιλος Μιχαλάτος


Πηγή