ΤΑΟΛ: Διακήρυξη για την ενοικίαση ακινήτου του Συν/σμου

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» διαθέτει προς ενοικίαση ισόγειο κατάστημα επί της οδού Γολέμη 5-7 στη πόλη της Λευκάδας 170 τ.μ μετά ακάλυπτου χώρου 210 τ.μ περίπου.

Για το ακίνητο αυτό προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται για την ενοικίασή του να εκδηλώσει ενδιαφέρον με την υποβολή φακέλου προσφοράς, η οποία θα περιέχει τα παρακάτω :

Το προσφερόμενο μηνιαίο καθαρό μίσθωμα πλέον χαρτοσήμου.

  1. Προκαταβολή δύο (2) μισθωμάτων με την υπογραφή του συμφωνητικού.
  2. Εγγύηση δύο (2) μισθωμάτων για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 4.Υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας με την υπογραφή του συμφωνητικού.
  3. Υπεύθυνη δήλωση για την ασφαλιστική κάλυψη του χώρου ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι η δραστηριότητα που θα ασκηθεί δεν θα είναι ανταγωνιστική των δραστηριοτήτων του Συν/σμού.

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα ελεγχθούν από το Συν/σμό, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος να αποδεχθεί ή όχι κατά την ανεξέλεγκτο κρίση του οποιαδήποτε προσφορά ή να απορρίψει το σύνολο των προσφορών, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση κατά του Συν/σμού από τη συμμετοχή τους.

Ο φάκελος πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία του Συν/σμού, στη Δ/νση : Γολέμη 5-7, 31 100 Λευκάδα έως τις 8-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 π.μ

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού στα τηλέφωνα 26450 22319 στην κ. Καρύδη Κων/να.

Λευκάδα 9-10-2019

Α.Ο.Ε.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

«ΤΑΟΛ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ


Πηγή