Δήμος Σάμης: Επιδοτήσεις CLLD/LEADER

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ LEADER/CLLD

Το «Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» εκπροσωπούμενο από το συντονιστή του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD κ. Αλέξανδρο Κοψαχείλη και ο Δήμος Σάμης, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020, στους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης”, την Δευτέρα 25/11/2019 και ώρα 17:30, στην αίθουσα του πρώην Γυμναστηρίου Taekwondo (όπισθεν Συμβολαιογραφείου).

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων, Οικοτεχνίες, Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής, Βιοτεχνίες, Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής, Επιχειρήσεις Εμπορίου, Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών.

Περιοχή εφαρμογής: Σύνολο Περιοχής παρέμβασης

Είδος δράσεων: Ιδιωτικού χαρακτήρα

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Έναρξη- Λήξη υποβολής: 30-10-2019 έως 30-01-2020

Ύψος ενίσχυσης: από 40% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών.

Προϋπολογισμός: 2.260.000 €

poster 001


Πηγή