Πάτρα: Oι προσλήψεις τακτικού προσωπικού στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 26η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

 • Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε.Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Νομική στήριξη Δημοτικών Υπαλλήλων (εισηγητής: εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων
 • Παραίτηση ή μη από την από 12-5-2014 και με αριθμό κατάθεσης στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών 56/22-5-2014 και στο ΣτΕ 2960/2017 αίτηση του Δήμου Πατρέων περί ακύρωσης της υπ' αριθ. 1/2014 Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 Ν. Αχαΐας που στρέφεται κατά του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών και εκδικάζεται ενώπιον του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας την 4-12-2019 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)
 • Έγκριση των από 12-11-2019 και 20-11-2019 Πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου των Δ/νσεων α)Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας β)Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας και γ)Διοικητικών Υπηρεσιών, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης όλων των Εκτυπωτικών Μηχανημάτων (φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά και plotter) όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων καθώς και τοποθέτησης των απαραίτητων αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους – ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ και ανάδειξη του οριστικού αναδόχου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση του από 19/11/19 πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού οργάνου και κατακύρωση των τμημάτων 2, 3 και 4 της προμήθειας ¨Μηχανημάτων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού», στον οικονομικό φορέα «ΚΑΠΟΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με συνολικό ποσό ανάθεσης 38.015,78€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση του από 11/11/19 πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού οργάνου και κατακύρωση για την «Προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Πατρέων», με συνολικό προσφερόμενο ποσό, για το σύνολο της μελέτης, 272.925,24€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση 3ου Πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Μεσσάτιδος Παραλίας και Βραχνεΐκων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Λυκείου Πατρών» και ανάθεση της σύμβασης στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινό ανάδοχο) και β) πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Συγκρότηση επιτροπών (Γνωμοδοτικό όργανο και επιτροπή ενστάσεων) της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για το 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση επιτροπών (Γνωμοδοτικό όργανο και επιτροπή ενστάσεων) της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών για το 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελής επιτροπή) για τη διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σαραβαλίου», με προϋπολογισμό μελέτης 351.500,00€ με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Ορθή επανάληψη της αριθ. 553/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, που αφορά στη «Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED οδικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού» της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ» ως προς τις αρμοδιότητες του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Ορθή επανάληψη της αριθ. 481/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, που αφορά στην Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου (Αγούδημος Π.) για την αμοιβή Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για τη σύνταξη Τεχνικού Φακέλου για νέες και υφιστάμενες Ηλεκτροδοτήσεις κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή της υπολόγου Παρασκευοπούλου Λουϊζας (εισηγητής:Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e–άδειες) ποσού 20,00€ που αφορά στο έργο «Διαμόρφωση, κατασκευή τοιχίου και περίφραξης αγωνιστικού χώρου», στη θέση «Παλούκι» Τ.Κ. Ψαθοπύργου της Δ.Ε. Ρίου του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Εξειδίκευση πιστώσεων για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e–άδειες) α) ποσού 15,00€ που αφορά στην Άδεια Νομιμοποίησης του ισογείου καταστήματος στην Παραλία Αραχωβιτίκων, οδός Ελευθερίας, β) ποσού 500,00€ που αφορά στο Τέλος υπαγωγής στη Ρύθμιση του Ν.4495/2017 του ισογείου καταστήματος στην Παραλία Αραχωβιτίκων, οδός Ελευθερίας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Ρύθμιση οφειλών της εταιρείας «Αθαν. Ανέστης – Παν. Ανέστης – Δημ. Μουζάκης Ο.Ε.» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή οφειλής (Ε. Δραγώτης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Χ. Δούρου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Ρ. Συλβιάνε-Φρανσουάζ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Β. Ζαλίμη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Δ. Κωνσταντινόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)


Πηγή