Σήμερα, συνεδριάζει ο Δήμος Νότου για τη δημιουργία ΔΕΥΑ Νότιας Κέρκυρας

lesi21-696x466.jpg

«Διάσπαση Διαδημοτικής Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας και δημιουργία νέας Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Νότιας Κέρκυρας» είναι το μοναδικό θέμα του δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας, που θα γίνει σήμερα.

Η πρόσκληση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας, β) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.»,

καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα σήμερα 29 Νοεμβρίου 2019.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Διάσπαση Διαδημοτικής Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας και δημιουργία νέας Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Νότιας Κέρκυρας .

Σύμφωνα με το Ν. 1069/1980 «Επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης» άρθρο 3 «Διοικητικό Συμβούλιο» «Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου». Ανακύπτει, συνεπώς, κατεπείγον θέμα λήψης Απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου περί διάσπασης της Διαδημοτικής Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας και της δημιουργίας νέας Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Νότιας Κέρκυρας , προκειμένου να παραταθεί η θητεία του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου, μέχρι τη σύστασή της.