Ο Δήμαρχος Αργοστολίου ενημερώνει…

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος ενημερώνει τους δημότες ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 2 του Ν. 4647/2019, οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31-03-2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.
Ως εκ τούτων παρακαλούνται, οι δημότες – κάτοικοι όπως υποβάλουν την προαναφερθείσα δήλωση, προκειμένου να τύχουν της ευνοϊκής ρύθμισης του Νόμου.

Ο Δήμαρχος

Θεόφιλος Μιχαλάτος


Πηγή