Πάτρα – Συνεδριάζει με νέα θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο

Την 11η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, συνεδριάζει το Σώμα με τα παρακάτω θέματα:

  • Καθορισμός συντελεστών έτους 2020 για: α) Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και γ) Τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
  • Τέλη κοινοχρήστων χώρων και διαφημίσεων, έτους 2020 (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –Αρμ. Δ/ντρια).
  • Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πατρέων, έτους 2020 (σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (εισηγητές: αρμόδιοι Αντ/ρχοι και Δ/ντές).
  • Έγκριση της Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΠ, έτους 2020 (εισηγητής: Ανδρέας Παπανικήτας – Πρόεδρος Δ.Σ ΔΕΥΑΠ).
  • Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων, ως δικαιούχων αποζημίωσης, για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και προσδιορισμός ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Λ. Αννίνου – Αρμόδια Διευθυντρια).
  • Έγκριση του από 28-11-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία «Βελτιώσεις – συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
  • Έγκριση του από 26-11-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης του Δήμου Πατρέων με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
  • Έγκριση του από 25-11-2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής για την υπηρεσία «Συντήρηση γηπέδων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
  • Έγκριση των από 7-10-2019, 6-11-2019, 18-11-2019 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ψηφιοποίηση συλλογών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).


Πηγή