Πρόσληψη Επιμελήτριας από το Ορφανοτροφείο «Ο Σωτήρ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ «Ο ΣΩΤΗΡ» ανακοινώνει την πρόθεσή του για την πρόσληψη μιας Επιμελήτριας, ως ωρομίσθιας με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

  • Να είναι πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών (παιδαγωγοί, παιδοκόμοι, Βρεφονηπιοκόμοι κλπ.)
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως της Επιμελήτριας, όπως ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος.
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Ορφανοτροφείου Λάσσης 45 Στο Αργοστόλι (κ. Ιωάννου Έλενα, Τηλ. 26710-22261), έως την 20η Δεκεμβρίου 2019.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους .
  3. Πιστοποιητικό εμπειρίας .
  4. Βιογραφικό σημείωμα

Αργοστόλι 09/12/2019

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΡΑ ΑΝΕΥΛΑΒΗ-ΖΕΡΒΟΥ


Πηγή