Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης την Κυριακή 22/12

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Τακτική Συνεδρίαση (10η) του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Σάμη και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (όπισθεν Συμβολαιογραφείου) την 22η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1) Αποδοχή επιχορηγήσεων

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
2) Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

3) Αποδοχή Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» βάσει του άρθρου 91 του Ν. 4583/20 18
Εισήγηση: Εντεταλμένη Σύμβουλος κ. Εριγώνη Βαλσάμου

4) Αποδοχή παραχώρησης Ι.Χ. αυτοκινήτων από τον Ο.Κ.Α.Π. στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Εισηγητής: Εντεταλμένη Σύμβουλος κ. Εριγώνη Βαλσάμου

5) Δημιουργία συνδέσμου ΟΚΑΠ
Εισηγητής: Εντεταλμένη Σύμβουλος κ. Εριγώνη Βαλσάμου

6) Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 4721/23.1.2019 πρόσκλησης V του Υπουργείου Εσωτερικών του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Άξονας προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

7) Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 29816/18-04-2019 πρόσκλησης VIII του Υπουργείου Εσωτερικών του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»

Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

8)Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 42256/3.6.2019 πρόσκλησης Χ του Υπουργείου Εσωτερικών του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Άξονας προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

9) Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 29878/18-04-2019 πρόσκλησης IΧ του Υπουργείου Εσωτερικών του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

10) Αίτημα Α.Ο. ΣΑΜΗΣ για παραχώρηση αίθουσας γυμναστηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Σάμης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς

11) Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών για το έτος 2020
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

12) Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2020

Εισηγητής :κ. Δήμαρχος
Η Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΜΙΤΣΗ


Πηγή