Υποβολή πρότασης ΚΕΔΗΖ στο τοπικό πρόγραμμα LEADER

Υποβλήθηκε από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ζακύνθου στις 28/11/2019( 10 μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία) , σε συνεργασία με το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου , η υπ’άριθμ 0016526297 αίτηση χρηματοδότησης στο τοπικό πρόγραμμα LEADER , με τίτλο : «Ενίσχυση ΚΕΔΗΖ για την προμήθεια εξοπλισμού» ύψους 443.977 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μετά από μια ολοκληρωμένη καταγραφή των αναγκών της Επιχείρησης από τους υπαλλήλους της και με καταγραφή των απόψεων των ωφελουμένων της , η ΚΕΔΗΖ αιτήθηκε μέσω του σχετικού αιτήματος χρηματοδότησης και των συνοδευτικών εγγράφων τα κάτωθι:

Υποέργο 1: Προμήθεια επίπλων 14539,4 ευρώ που θα καλύψει την ανάγκη σε έπιπλα των 7 γραφείων της επιχείρησης

Υποέργο 2: Προμήθεια μέσων μετακίνησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ωφελουμένων στις 6 Δ.Ε της Ζακύνθου. Περιλαμβάνουν 6 ΙΧ , 1 minibus και ένα λεωφορείο 50 θέσεων συνολικού προϋπολογισμού 358.346 ευρώ

Υποέργο3:Προμήθεια Παραϊατρικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των ιατρικών υπηρεσιών της Επιχείρησης ύψους 21.061 ευρώ

Υποέργο 4:Προμήθεια Η/Υ για την πλήρωση των αναγκών των 7 γραφείων της Επιχείρησης ύψους 39.568,4 ευρώ

Υποέργο 5: Προμήθεια εξοπλισμού για την παιδική χαρά του ΚΔΑΠμεΑ ύψους 12.400 ευρώ

ΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΕΔΗΖ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER


Πηγή