Δημοτικό συμβούλιο δια περιφοράς στο βορρά

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το μεσημέρι (12-3μ.μ.) και περιλαμβάνει έξι θέματα.

Αναλυτικά, η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 – ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και της παρ. 1 αρ. 184 Ν.4365/2019, ΣΑΣ ΚΑΛΩ στην 6η Τακτική Συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης 31 Μαρτίου 2020 και από τις 12:00 μέχρι τις 15:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Αίτημα προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για προκήρυξη, διεξαγωγή και διενέργεια εκλογών στην Κοινότητα Αυλιωτών, σύμφωνα με την παρ. 8 του αρθ. 11 του Ν. 4674/2020 (Εισηγητές: Νικόλαος Μουζακίτης και Δημήτριος Πέρρος)
2. Ορισμός τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων (δυο και δυο από την πλειοψηφία και ένας κι ένας από τη μειοψηφία) ως μέλη στο Δ.Σ. της Διαδημοτικής Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας.
3. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας της με υπ’ αριθμό 1881/10.12.2019 Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις επισκευές των φθορών των οδοστρωμάτων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, περί Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2020 (κορωναϊός).
5. Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (καταληκτική ημερομηνία 31.03.2020)
Α. Ενοποίηση τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Β. Μείωση των τελών στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.
6. Ορισμός νέου/νέας Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος στο Δ.Σ του ΣΥΝ. ΚΟΙ. Π.Ε.
Παρακαλούμε οι απόψεις σας και οι ορισμοί των εκπροσώπων σας, να αποσταλούν εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου [email protected] μέχρι τις 10:00 το πρωί της Τρίτης