Νίκος Τσουκαλάς / Τι αναφέρει η Π.Ν.Π για τις νέες εργασιακές και φορολογικές ρυθμίσεις

Τι αναφέρει η Π.Ν.Π για τις νέες εργασιακές και φορολογικές ρυθμίσεις

Α. Μέτρα για την εργασία και τους εργαζόμενους.

1.Ο εργοδότης δύναται, με απόφασή του μονομερώς, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας ως εξής:

 1. Κάθε εργαζόμενος δίνατε να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα και με περίοδο αναφοράς τον μήνα και ειδικότερα .
  • Ο εργοδότης μπορεί ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ να εφαρμόσει το σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, δηλαδή να ορίσει απασχόληση λιγότερων ημερών είτε σε επίπεδο εβδομάδας είτε σε επίπεδο μήνα.
  • Στην ρύθμιση αυτή ορίζεται ότι η ελάχιστη συνολική απασχόληση είναι 2 εβδομάδες τον μήνα, δηλαδή σε 5ήμερη απασχόληση, το ελάχιστο είναι 10 ημέρες τον μήνα από το σύνολο των 21,22,23 εργασίμων ημερών ενός μήνα
  • Επίσης με αυτή την ρύθμιση δεν απαιτείται διαδικασία διαβούλευσης με το προσωπικό της επιχείρησης.
  • Οι εισφορές που θα καταβάλλει ο εργοδότης αλλά και τα ένσημα που θα αναγνωριστούν στον εργαζόμενο θα μειωθούν αντίστοιχα.
 2. Όταν η επιχείρηση εφαρμόζει το μέτρο της εκ περιτροπής απασχόλησης , απαγορεύεται κάθε είδους απόλυση. Ωστόσο με τη νέα διάταξη απαγορεύεται και κάθε μείωση προσωπικού η οποία μπορεί φυσικά να υπάρξει και με οικειοθελείς αποχωρήσεις
 3. Στην απόφαση δεν γίνεται αναφορά στο αν το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί και σε εργαζόμενους μερικής απασχόλησης.
 4. Ο τρόπος αυτός για την οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης
 5. Οι εργοδότες που θα εφαρμόσουν αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.
 6. Ο εργοδότης υποχρεούται στο τέλος κάθε μήνα να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3.Παρατεινετε η τακτική επιδότηση ανεργείας για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020 και παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2020. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παρ. 1 του παρόντος εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985.

 1. Για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία , απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.
 2. Όσον αφορά τους εργαζόμενους που εργάζονται στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή και μόνο (με βάση τους ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας όπως αναφέρονται στην υπουργική απόφαση), θα τους δοθεί από το κράτος αποζημίωση ύψους 800€, καθώς επίσης και πλήρης κρατική κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών. Επίσης , η ως άνω εργαζόμενοι μπορούν να έχουν αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων (ρυθμίσεις, βεβαιωμένες οφειλές κτλ.) μηνός Μαρτίου μέχρι 31/08/2020.

Β .Για τις επιχειρήσεις

 1. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται δραστικά και με βάση τους ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας όπως αναφέρονται στην υπουργική απόφαση , ανεξαρτήτως αν έκλεισαν με κρατική απόφαση ή όχι αναστέλλονται οι πληρωμές για 5μήνες (δηλ. μέχρι 31/08/2020) και ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ.
 • Η παράταση θα αφορά τον ΦΠΑ μηνός Φεβρουαρίου που είναι πληρωτέος τον Μάρτιου
 • Και στις βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο ή τα Ελεγκτικά Κέντρα.
 • Καθώς επίσης και τις δόσεις των ρυθμίσεων που ήδη έχουν βεβαιωθεί και η πληρωμή τους λήγει 31/03/2020.

Προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη αναστολή θεωρείται η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

 1. Οι ατομικές επιχειρήσεις , οι ελεύθεροι επαγγελματίες , οι αυτοαπασχολούμενοι που πλήττονται (με βάση τους ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας όπως αναφέρονται στην υπουργική απόφαση), θα λάβουν επίδομα για το διάστημα από 15/03 – 30/04/2020 ύψους 800€. Επίσης για τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων:
 • Θα ανασταλούν οι προθεσμίες καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του μηνός Φεβρουαρίου
 • Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
 • Καθώς και οι δόσεις διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Το ίδιο ισχύει και για τις οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ

 • Στις βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο ή τα Ελεγκτικά Κέντρα.
 • Καθώς επίσης και τις δόσεις των ρυθμίσεων που ήδη έχουν βεβαιωθεί και η πληρωμή τους λήγει 31/03/2020.
 • Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
 1. Επίσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης(εγκατάσταση επιχείρησης), για τους οποίους έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.Το τέλος χαρτοσήμου και ο ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή.
 2. Επιταχύνεται από τις Δ.Ο.Υ και τα ελεγκτικά κέντρα η επιστροφή φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας που εκκρεμούσαν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

ΤΣΟΥΚΑΛΣ Γ. ΝΙΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΦΕΕΖ


Πηγή