Δήμος Ληξουρίου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 10/7 (Τα θέματα που θα συζητηθούν)

Δήμος Ληξουρίου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 10/7 (Τα θέματα που θα συζητηθούν)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου (1ος όροφος), οδός Παπά Χαρ. Γραικούση, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, διά ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών την 10η Ioυλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. «Λήψη απόφασης επί αιτήματος ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για τον τουρισμό, τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες λόγω της κατάστασης με τον COVID – 19». Εισηγητής: Λαϊκή Συσπείρωση Ληξουρίου
  2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» Εισηγητής: Δήμαρχος
  3. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 270/1981 Εισηγητής: Δήμαρχος
  4. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2020. Εισηγητής: Δήμαρχος
  5. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Ληξουρίου (άρθρο 6 Ν. 4604/2019) Εισηγητής: Δήμαρχος
  6. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ’ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου ΛηξουρίουΕισηγητής: Α/Δήμαρχος Δ. Μαρκέτος
  7. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» του Δήμου Ληξουρίου Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Δ. Μαρκέτος
  8. Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου. Εισηγητής: Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ


Πηγή