Δήμος Ληξουρίου: Ενημέρωση για τους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

Δήμος Ληξουρίου: Ενημέρωση για τους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

Ενημέρωση για τους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ Νο 4/2020

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους επιτυχόντες ωφελούμενους του κοινωφελούς προγράμματος ΟΑΕΔ Νο 4/2020, που θα προσληφθούν στον Δήμο Ληξουρίου, τα κάτωθι:

Η αποστολή του συστατικού σημειώματος καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική σάρωση στο email: dimoslixouriou@gmail.com

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και οι τίτλοι σπουδών περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 και στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. Συνεπώς οι ωφελούμενοι πρέπει να συγκεντρώσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν με ηλεκτρονική σάρωση στo email: dimoslixouriou@gmail.com

Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του ωφελούμενου. Προς δική σας διευκόλυνση παραθέτουμε έντυπο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υπόδειγμα αίτησης, καθώς και υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, που πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν από τους ωφελούμενους ώστε να αποσταλούν ηλεκτρονικά σαρωμένα στο email: dimoslixouriou@gmail.com

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι να σας έχει αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ το συστατικό σημείωμα. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια από την υπηρεσία μας. Συνεπώς όλα τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται σε ένα email συνοδευόμενα από το συστατικό σημείωμα ως ένα αρχείο ηλεκτρονικά σαρωμένο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ:

Αποστολή στο email: dimoslixouriou@gmail.com

  • ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΑΕΔ
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  • ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ)
  • ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΜΚΑ)
  • ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΦΚΑ (ΑΜΙΚΑ/ΑΜΑ)
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως 1ος δικαιούχος.
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦ. 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ & ΙΙΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (π.χ. Τίτλοι Σπουδών, Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος, Απόδειξη χειρισμού Η/Υ, Άδειες οδήγησης κ.α.)
  • ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (π.χ. Πιστοποιήσεις Κ.Ε.Π.Α κ.α.)

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΙΚΑ, ΙΒΑΝ) πρέπει να προέρχονται από επίσημα έγγραφα και όχι χειρόγραφα.

dilwsidilwsi2


Πηγή