Συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου (Τα θέματα που θα συζητηθούν)

Συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου (Τα θέματα που θα συζητηθούν)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου (1ος όροφος), οδός Παπά Χαρ. Γραικούση, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, διά ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών την 31η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.«Λήψη απόφασης για την έγκριση σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Σάμης και Ληξουρίου »

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

2.Έγκριση μελέτης (αριθ. 39/2020 Δ.Τ.Υ) με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

3.«Έγκριση επιχορήγησης Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ληξουρίου»

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

4.«Έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2020 (αριθ. 122/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)»

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ


Πηγή