Κατεπείγουσα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Ληξουρίου δια περιφοράς

Κατεπείγουσα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Ληξουρίου δια περιφοράς

Πρόσκληση συμμετοχής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 24η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020(ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-5ΟΨ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 4η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητηθεί τα παρακάτω θέματα:

1. «Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Ληξουρίου κατόπιν αιτήσεων τους.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. «Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ληξουρίου από ίδιους πόρους του Δήμου».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου μας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ


Πηγή