Νίκος Ποταμίτης – ΕΚΑ| ” Οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης οδήγησαν στην σημερινή έξαρση […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Όπως υποδειγματικά διαχειριστήκαμε την πρώτη φάση της πανδημίας, το ίδιο υποδειγματικά θέλουμε να διαχειριστούμε και το άνοιγμα του τουρισμού με ασφάλεια»… Αυτά μας διαβεβαίωνε ο πρωθυπουργός της χώρας στις 13 Ιούνη όταν διαφήμιζε την Ελλάδα ως «ασφαλή προορισμό»..

Τρεις μήνες μετά βρι­σκό­μα­στε εν μέσω έξαρσης του δεύ­τε­ρου κύματος της παν­δη­μί­ας γιατί η δια­χεί­ρι­ση με κριτήριο τα επιχειρηματικά συμφέροντα και το σχέ­διο «βλέ­πο­ντας και κά­νο­ντας» που εφαρ­μό­στη­κε τε­λι­κά έφερε το δεύτερο κύμα γρηγορότερα και ορμητικότερα, οδή­γη­σε μόνο το μήνα Αύ­γου­στο σε σχε­δόν 6.000 νέα κρού­σμα­τα φο­ρέ­ων του ιού, με ση­μα­ντι­κή αύ­ξη­ση του αριθ­μού των θα­νά­των από επι­πλο­κές της νόσου και όσων νο­ση­λεύ­ο­νται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Η εγκληματική ευθύνη της κυβέρνησης ήταν (και είναι) να βάλει πάνω από όλα τα κέρδη των καπιταλιστών, με το άνοιγ­μα του του­ρι­σμού, με την υπο­τα­γή στις πιέ­σεις με­γα­λο­ξε­νο­δό­χων, εφο­πλι­στών, αε­ρο­πο­ρι­κών εται­ριών, με τις αντι­φά­σεις και τις πα­λι­νω­δί­ες στα μέτρα προ­στα­σί­ας και κυ­ρί­ως με την ανεπάρκεια του ΕΣΥ σε προ­σω­πι­κό και υλικά. Για παράδειγμα στο ΣΩΤΗΡΙΑ ο διοικητής του πιο εμβληματικού νοσοκομείου στην μάχη ενάντια στην επιδημία καλεί όλους τους γιατρούς να κάνουν υπεράριθμες εφημερίες λόγω ελλείψεων ιατρικού προσωπικού! Στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ο διοικητής του ανακοινώνει πως το εκεί εργαστήριο μοριακών τεστ PCR COVID ξέμεινε από αντιδραστήρια και αμέσως μετά η 1η ΥΠΕ δίνει τα στοιχεία μίας συγκεκριμένης (!!) ιδιωτικής εταιρίας για να σπεύσουν τα νοσοκομεία να συμβληθούν με το συγκεκριμένο διαγνωστικό κέντρο!

Γι αυτό επι­χει­ρούν να κρυ­φτούν και πάλι πίσω από το γνω­στό αφή­γη­μα της «ατο­μι­κής ευ­θύ­νης»: των πο­λι­τών που «χα­λά­ρω­σαν» και της «ανεύ­θυ­νης νε­ο­λαί­ας» που δια­σκε­δά­ζει σε νησιά και πλα­τεί­ες.

Όμως είναι η ίδια η κυ­βέρ­νη­ση που επέ­τρε­ψε την άφιξη εκα­τομ­μυ­ρί­ων του­ρι­στών με δειγ­μα­το­λη­πτι­κά τεστ μόνο στο 12% όσων έφτα­ναν στη χώρα, χωρίς κα­ρα­ντί­να, ακόμα και για τους επι­σκέ­πτες από επιβαρυμένες επι­δη­μιο­λο­γι­κά χώρες. Οι πα­ρα­σκη­νια­κές πιέ­σεις του­ρι­στι­κών κο­λοσ­σών και κρα­τών ήταν έντο­νες ώστε οι αυ­στη­ρό­τε­ροι έλεγ­χοι στις πύλες ει­σό­δου, να μη λει­τουρ­γή­σουν απο­τρε­πτι­κά για τον τουρισμό. Σή­με­ρα βέ­βαια όλοι αυτοί κα­τα­τάσ­σουν την Ελ­λά­δα στους «επι­κίν­δυ­νους προ­ο­ρι­σμούς» ενώ έλαμψε δια της απουσίας της η επιστημονική άποψη των «αρμόδιων ιατρικών επιτροπών» που από ότι φάνηκε λειτούργησαν καθ’ υπαγόρευση της κυβέρνησης.

Εξαι­τί­ας των τε­ρά­στιων ελ­λεί­ψε­ων στη διε­νέρ­γεια των τεστ οι του­ρί­στες που βρί­σκο­νταν θε­τι­κοί ενη­με­ρώ­νο­νταν ορι­σμέ­νες φορές 3 και 4 μέρες μετά την εί­σο­δό τους στην Ελ­λά­δα. Στο με­σο­διά­στη­μα συ­νέ­χι­ζαν κα­νο­νι­κά τις δια­κο­πές τους με αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν οι εστί­ες με­τά­δο­σης στις του­ρι­στι­κές πε­ριο­χές.

Οι επα­φές και με τους εσω­τε­ρι­κούς επι­σκέ­πτες, δη­μιούρ­γη­σε την έκρη­ξη κρουσμάτων που απο­τυ­πώ­νε­ται σή­με­ρα. Αε­ρο­πλά­να γε­μά­τα και πλοία που τα­ξί­δευαν με πλη­ρό­τη­τα με­γα­λύ­τε­ρη του 85%, δη­μιούρ­γη­σαν τις ιδα­νι­κές συν­θή­κες μετάδοσης. Έτσι, από τα 16 κρού­σμα­τα τη μέρα, χωρίς κα­ρα­ντί­να, φτά­σα­με στο τέλος του κα­λο­και­ριού κοντά στα 300 (επί­ση­μα) ημε­ρη­σί­ως.

Την ίδια ώρα, υπήρ­ξε πλή­ρης αδια­φά­νεια στην ανα­κοί­νω­ση των κρου­σμά­των, για να μην πλη­γεί η «βαριά βιο­μη­χα­νία» του του­ρι­σμού. Πέρα από τα ελά­χι­στα δειγ­μα­το­λη­πτι­κά τεστ χωρίς κα­νέ­να σχε­δια­σμό στους ξέ­νους επι­σκέ­πτες, απο­δεί­χτη­κε η συ­στη­μα­τι­κή από­κρυ­ψη του αριθ­μού των κρου­σμά­των στα δη­μο­φι­λή νησιά.

Με ελά­χι­στες προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού στα νο­σο­κο­μεία (προ­σλή­φθη­καν 450 για­τροί, όλοι σχε­δόν επι­κου­ρι­κοί) και μικρή αύ­ξη­ση των ΜΕΘ (750 από 560 πριν από την παν­δη­μία, ο αριθ­μός 1.200 πα­ρα­μέ­νει σε επί­πε­δο εξαγ­γε­λί­ας…), ο πο­λύ­τι­μος χρό­νος του lock down δεν αξιο­ποι­ή­θη­κε για την ου­σια­στι­κή θω­ρά­κι­ση των δη­μό­σιων δομών Υγεί­ας, που απο­τε­λούν το ισχυ­ρό­τε­ρο όπλο για την προ­στα­σία της ζωής μας.

Συγ­χρό­νως, ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κή είναι η αύ­ξη­ση των κρου­σμά­των στο ια­τρι­κό και νοσηλευτικό προ­σω­πι­κό, με πιο πρόσφατα τα θετικά κρούσματα σε νοσηλευτές στη ΜΕΘ του Αττικού όπου η διοίκηση δεν εφάρμοσε την αναγκαία καραντίνα γιατί δεν υπάρχει προσωπικό εφεδρείας και οι επικουρικοί νοσηλευτές που λήγει η σύμβαση τους τον Οκτώβρη είναι σε άδεια απόλυσης(!) και στην χειρουργική κλινική του άλλου νοσοκομείου αναφοράς, του Ευαγγελισμού όπου εκτός από την απομάκρυνση των ασθενών από τον συγκεκριμένο θάλαμο και την απολύμανση του θαλάμου, η κλινική παρέμεινε σε λειτουργία χωρίς να κάνει εισαγωγές…

Το πάρτι των ιδιω­τών με τα δια­γνω­στι­κά τεστ, τους μο­ρια­κούς ελέγ­χους και τις μά­σκες συ­νε­χί­ζε­ται βέ­βαια κα­νο­νι­κά. Πο­λύ­τι­μοι πόροι του κρα­τι­κού προϋπολογισμού κα­τευ­θύ­νο­νται σε εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα και μη­χα­νι­σμούς κα­τα­στο­λής, αντί για μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις στα νο­σο­κο­μεία και την προ­μή­θεια εξο­πλι­σμού. Από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα η κυβέρνηση αρνείται να χρηματοδοτήσει και να οργανώσει δω­ρε­άν μα­ζι­κά τεστ ανίχνευσης και ιχνηλάτησης στον πλη­θυ­σμό, οι οδηγίες του ΕΟΔΥ παραμένουν οι ίδιες “μείνε σπίτι και βλέπουμε” , τα κέντρα covid σε ΠΦΥ και νοσοκομεία δεν επαρκούν και τα ιδιωτικά εργαστήρια συνεχίζουν να κερδοσκοπούν με την αγωνία του κόσμου.. Και ενώ επιμένει στην άρνηση των τεστ που θα έπρεπε να γίνονται μαζικά και δωρεάν, η κυβέρνηση παρουσιάζει σαν μαγική λύση το εμ­βό­λιο η διάθεση του οποίου θα είναι δωρεάν (όπως δηλώνει) σε αντίθεση με τα τεστ, αλλά είναι αβέβαιο το πότε και το αν θα κυ­κλο­φο­ρή­σει αλλά και το πόσο αποτελεσματικό θα αποδειχτεί..

Η χρήση της μά­σκας και η απο­φυ­γή του συ­νω­στι­σμού, είναι τα μόνα μέτρα που επα­να­λαμ­βά­νει διαρ­κώς ο Χαρ­δα­λιάς και η επι­τρο­πή που δια­χει­ρί­ζε­ται την υγειο­νο­μι­κή κρίση, για να δι­καιο­λο­γή­σουν ότι έχουν χάσει τον έλεγ­χο στη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας.

Μετά την άρση του lock down (που ΔΕΝ ήταν καραντίνα αλλά ένα τυφλό οριζόντιο συλλήβδην «κρυφτούλι» από τον ιό που ΔΕΝ αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε για ενίσχυση της δημόσιας περίθαλψης και για προμήθεια αναλυτών και αντιδραστηρίων μοριακού τεστ) ακολούθησε μια περίοδος νηπιώδους υγειονομικής πολιτικής από το κράτος του στυλ «στο μετρό κολλάει – στο αεροπλάνο δεν κολλάει, στην πλατεία κολλάει – στα μπουζούκια δεν κολλάει, από φουκαρά κολλάει – από τουρίστα δεν κολλάει» κλπ. Ακόμα και τώρα, μαθαίνουμε ότι ο ιός δεν κολ­λά­ει στα μπαρ και τα εστια­τό­ρια μέχρι τα με­σά­νυ­χτα, αλλά μετά γί­νε­ται ιδιαί­τε­ρα με­τα­δο­τι­κός. Κολ­λά­ει στα πάρτι των νέων, αλλά στα ΜΜΜ που οι επι­βά­τες είναι σαν σαρ­δέ­λες, καθώς τα δρο­μο­λό­για πα­ρα­μέ­νουν αραιά και ο συ­νω­στι­σμός χτυ­πά­ει «κόκ­κι­νο», είναι λι­γό­τε­ρο επι­κίν­δυ­νος.

Για τα κρού­σμα­τα στους οίκους ευγηρίας ενοχοποιούνται οι εργαζόμενοι και όχι η απου­σία πρω­το­κόλ­λων. Στους με­γά­λους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας κρού­σμα­τα απο­κρύ­πτο­νται συ­στη­μα­τι­κά, για να μη στα­μα­τή­σει η πα­ρα­γω­γή. Πο­λυ­κα­τα­στή­μα­τα και σού­περ μάρ­κετ με κρού­σμα­τα, δεν κλεί­νουν ούτε μέρα. Πολ­λές βιο­μη­χα­νί­ες και εται­ρί­ες, υπο­χρέ­ω­σαν το προ­σω­πι­κό τους να κάνει τεστ όταν επέ­στρε­ψε από κα­λο­και­ρι­νές δια­κο­πές, με το υπέ­ρο­γκο κό­στος να βα­ρύ­νει συχνά τους ίδιους τους ερ­γα­ζό­με­νους. Μπρο­στά στο φόβο της ανερ­γί­ας, χι­λιά­δες ερ­γα­ζό­με­νοι στοι­βά­ζο­νται με ανε­παρ­κή μέτρα προ­στα­σί­ας.

Η μετατροπή των καμπ με κρούσματα κορονοϊού σε κλειστές δομές οδηγεί σε εξάπλωση της πανδημίας και σε θανάτους .Η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στο ΚΥΤ Μόριας απείλησε τις ζωές χιλιάδων προσφύγων. Την ευθύνη για τις άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στο ΚΥΤ της Μόριας που οδήγησαν στην πυρκαγιά την έχει η κυβέρνηση της ΝΔ και ο υπουργός Μηταράκης: Η κυβέρνηση από την εμφάνιση της πανδημίας άφηνε τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες έκθετους χωρίς ενημέρωση και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Οι πρόσφυγες ζούσαν μέσα σε απίστευτο συνωστισμό σε σκηνές και κοντέινερ, σε ανθυγιεινές συνθήκες χωρίς πρόσβαση σε επαρκές νερό και είδη υγιεινής και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Κα­τα­σταλ­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα μέτρα, όπως η απα­γό­ρευ­ση επι­σκε­πτη­ρί­ων, το κλεί­σι­μο Δι­κα­στη­ρί­ων, οι απα­γο­ρεύ­σεις με­τα­γω­γών, αδειών κ.ά. συ­νε­χί­ζο­νται να εφαρ­μό­ζο­νται και για τις φυ­λα­κές.

Όλες αυτές οι κυ­βερ­νη­τι­κές πα­λι­νω­δί­ες και οι με­ρο­λη­πτι­κά τα­ξι­κές πα­ρεμ­βά­σεις, πέρα από τις δρα­μα­τι­κές επι­πτώ­σεις στην υγεία και την τσέπη της με­γά­λης κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας, πρι­μο­δο­τούν και τις θε­ω­ρί­ες συ­νω­μο­σί­ας που υπο­στη­ρί­ζουν ότι «δεν υπάρ­χει ιός, αλλά ένα πα­γκό­σμιο πεί­ρα­μα ελέγ­χου», κά­ποιων σκο­τει­νών κέ­ντρων. Κάτι τέ­τοιο εξυ­πη­ρε­τεί βέ­βαια και τον συλ­λή­βδην στιγ­μα­τι­σμό ως «ανορ­θο­λο­γι­κής», όποιας φωνής αμ­φι­σβη­τεί τις κυ­βερ­νη­τι­κές απο­φά­σεις, που βά­ζουν την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρή­σε­ων πάνω από τη ζωή και τις ανά­γκες των ερ­γα­ζο­μέ­νων και της νε­ο­λαί­ας. Στον πυρήνα αυτών των απόψεων και των κινητοποιήσεων βρίσκεται η άκρα δεξιά και κάθε λογής ρατσιστικό και ναζιστικό μόρφωμα που χρησιμοποιεί το κυβερνητικό αλαλούμ και τις αρλούμπες των «σοφών» (όπως πχ οι δηλώσεις του Μαγιορκίνη ότι δεν έχει σημασία αν η τάξη έχει 25 η 15 παιδιά ή οι λαθροχειρίες με την παρουσίαση πινάκων με τα πιο αυξημένα παγκόσμια ποσοστά για να αποδείξουν ότι δήθεν ελέγχουν την πανδημία..) Πρόκειται για άλλη μια περίπτωση που το σύστημα και το κράτος τροφοδοτεί αλλά και τροφοδοτείται από την αντιδραστική άκρα δεξιά.

Να μην πληρώσουμε ξανά τα σπασμένα της κρίσης!

Τα δύ­σκο­λα είναι μπρο­στά. Δυστυχώς ήδη αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό καθημερινά ο αριθμός των διασωληνωμένων και ο κίνδυνος εξέλιξης της επιδημίας σε Κρίση Εντατικής Θεραπείας είναι άμεσα ορατός. Το φθι­νό­πω­ρο, με την πτώση της θερ­μο­κρα­σί­ας, το συγ­χρω­τι­σμό σε πε­ρισ­σό­τε­ρους κλει­στούς χώ­ρους και την συννοσηρότητα με την εποχική γρίπη, θα επι­φέ­ρει αύ­ξη­ση της με­τα­δο­τι­κό­τη­τας και μολυσματικότητας του κο­ρονοϊ­ού. Η απου­σία σο­βα­ρού σχε­δια­σμού για τους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας και τα σχο­λεία, εντεί­νουν την ανη­συ­χία, όπως φυ­σι­κά και η κα­τά­στα­ση του ΕΣΥ. Με πε­ριο­ρι­σμούς 50 ατό­μων στις συ­να­θροί­σεις, ελέγ­χους, πρό­στι­μα, το­πι­κά lock down και ση­μαία της… μια μάσκα, η κυ­βέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να υπο­κα­τα­στή­σει την απου­σία μα­ζι­κών δια­γνω­στι­κών τεστ και ου­σια­στι­κής ενί­σχυ­σης του ΕΣΥ.

Στα νοσοκομεία και σε όλους τους χώρους εργασίας, ιδιωτικού και δημοσίου, η κυβέρνηση και οι εργοδότες είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν καμιά διακοπή, καμιά ευελιξία προς όφελος και προστασία των εργαζομένων, καμιά χρηματοδότηση μέτρων ασφαλείας. Και εκεί, στους χώρους δουλειάς, μαζί με τα επίσης παραμελημένα γηροκομεία, τις δομές προσφύγων και τις προβληματικές συγκοινωνίες θα είναι οι μεγάλες εστίες μετάδοσης (βλέπε κονσερβοποιίες, δήμους, ΔΟΥ, σούπερ μάρκετς, σχολεία σιγά-σιγά, βιομηχανίες κρέατος κλπ).

Η υγειονομική κρίση συνδυάζεται με μια πρωτοφανή κοινωνικο-οικονομική κρίση και ύφεση. Με την ένταση των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων και των αστικών ανταγωνισμών παντού και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, με κλιμάκωση πολεμικών απειλών και εξοπλισμών. Με επίθεση στις λαϊκές ελευθερίες. Με την περιβαλλοντική κρίση. Το ελληνικό κεφάλαιο επιχειρεί μια νέα βουτιά στην εκμετάλλευση πρώτα απ όλα στις εργασιακές σχέσεις και στην παραγωγή, με κέντρο τη νομιμοποίηση και επέκταση της ευελιξίας στην εργασία, μια νέα φάση λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεων. Επιχειρεί να αναβαθμίσει τον ρόλο της στην Α. Μεσόγειο σε όλο και πιο σκληρή αντιπαράθεση με τον τουρκικό καπιταλισμό, δεμένη όλο και πιο τυχοδιωκτικά στο άρμα του δυτικού ιμπεριαλισμού (ΗΠΑ, Γαλλία κ.λπ.). Επιχειρεί να επιβάλει ένα νέο καθεστώς εφιαλτικού ελέγχου, επιτήρησης και καταστολής. Κλιμακώνεται η καταλήστευση της φύσης, παρά την προειδοποίηση της πανδημίας (π.χ. φρενήρης ανάπτυξη της έρευνας για ορυκτά καύσιμα και εξορύξεις).

Για κάθε ευρώ που θα έρθει από το ταμείο της “ανασυγκρότησης” της ΕΕ για να καταλήξει στις τσέπες των τραπεζιτών και των βιομηχάνων η “εγγύηση” θα είναι νέα μνημονιακά μέτρα ενάντια στο εισόδημα, τις συνθήκες δουλειάς και την υγεία μας.

Το φθι­νό­πω­ρο όμως, χρειά­ζε­ται να φέρει και την ανα­ζω­πύ­ρω­ση των μα­ζι­κών αντι­στά­σε­ων, κό­ντρα στο κλίμα φόβου, σε κάθε χώρο ερ­γα­σί­ας, σε κάθε σχο­λείο και σχολή, στις γει­το­νιές μας. Να επι­στρέ­ψου­με το λο­γα­ρια­σμό στον Μη­τσο­τά­κη και στους κα­πι­τα­λι­στές φί­λους του, που είναι οι κύ­ριοι υπεύ­θυ­νοι για την τα­χεία ανά­καμ­ψη του ιού. Να κα­τα­λά­βουν ότι δεν θα θυ­σιά­σου­με -ξα­νά- τις ζωές μας και τα δικαιώ­μα­τά μας για τα κέρδη τους.

Το σύστημα του κέρδους και των εξοπλισμών δεν θέλει και δεν μπορεί να προστατέψει την δημόσια υγεία και τους εργαζόμενους

Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ !

  • Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή είναι συνδικαλιστική παράταξη που δραστηριοποιείται στα πλαίσια της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) με αντιπροσώπους στο ΓΣ.
  • Nίκος Ποταμίτης είναι εκπρόσωπος του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή στη Ζάκυνθο και πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών (ΕΝΙΖ) στο ΓΝΖ


Πηγή