Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

Συνεδριάζει με Τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 29η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί με τα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 82/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, που αφορά στην Γ΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2020 (εισηγήτρια: Ήρα-Ειρήνη Κουρή – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. του Δήμου Πατρέων – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ)
 • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 520/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Υποβολή Πρότασης με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Πατρέων» στο πλαίσιο πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του από 2-7-2020 πρακτικού άγονης δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση χώρου, κυλικείο, εμβαδού 14 τ.μ., εντός κλειστού Γυμναστηρίου Ροϊτίκων, ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, ευρισκομένου επί των οδών Αγίας Μαρίνας και Μελίνας Μερκούρη, και επανάληψή της οίκοθεν από τον Δήμαρχο (άρθρο 6 παράγραφος 1 του Π.Δ. 270/1981), διότι δεν παρουσιάστηκε ενδιαφερόμενος (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Α) Έγκριση του από 18-09-2020 πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών Άγονης δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ενός ισόγειου κτηρίου Κ5 Υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά του επ’ αυτού υπαίθριου χώρου ΝΚ3 για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός του κτηριακού συγκροτήματος «χώρος παλαιών Σφαγείων» και Β) Επανάληψή της Οίκοθεν από τον Δήμαρχο, διότι δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση των από 9-9-2020 και 21-9-2020 Πρακτικών του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.019.810,72 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αριθ. 27/2020, Μελέτη Διακήρυξης της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου–Η/Μ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης και των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού μελέτης «Στατική επάρκεια ισόγειου κτιρίου με χρήση νηπιαγωγείου στο συγκρότημα εργατικών κατοικιών Εγλυκάδας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς για αγωγή κ. Ιορδάνη Μασμανίδη "εξόφληση έργου-ολοκλήρωση έργων φωταγώγησης Δ.Δ. Ρίου με βάση το υπ’ αριθ. 7/24-12-2015 τιμολόγιο" (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Εξειδίκευση πιστώσεων για την πληρωμή ανταποδοτικού τέλους ΤΕΕ (e-άδειες, κοπή δέντρων) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Καλλιθέας, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/νρια)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Οβρυάς, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/νρια)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Σαραβαλίου, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/νρια)
 • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά τέλη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ποσού 12.852,16 € (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Γιαννικόπουλος Δημήτριος, Γιαννικοπούλου Νικολίτσα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Αλέξιος Λυμπέρης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)


Πηγή