Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΔ για το 2021

Τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης για το 2021 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δυμαίων (ΔΕΥΑΔ).

Στις σχετικές χρεώσεις δεν επήλθαν αλλαγές αφού αυτές παρέμειναν στο ίδιο ύψος με τα προηγούμενα χρόνια σε ότι αφορά τα τέλη αποχέτευσης και συντήρησης δικτύων ενώ η τιμολόγηση του νερού κινείται κλιμακωτά και ανάλογα με τον όγκο της κατανάλωσης.

Η σχετική απόφαση ορίζει τα εξής:

-Καθορίζει το τέλος χρήσης αποχέτευσης στο ποσό των 48,78 € το χρόνο ανά οριζόντια ιδιοκτησία, στην τιμή αυτή προστίθεται ο Φ.Π.Α. 23%, ποσού 11,22 € διαμορφώνοντας έτσι την χρέωση στο συνολικό ποσό των 60,00 € ανά έτος. Η τιμή αυτή θα ισχύσει για τα τιμολόγια της ∆ΕΥΑ ∆υµαίων κατά το Οικονομικό Έτος 2013.

-Το τέλος χρήσης αποχέτευσης καταβάλλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που για οποιονδήποτε λόγο δε συνδέθηκαν µε τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης, εφόσον υπάρχουν στην περιοχή, σύμφωνα και µε το εδάφιο 3, της παραγράφου 3, του άρθρου 11 του ισχύοντος κανονισμού δικτύων αποχέτευσης.

-Καθορίζει το τέλος συντήρησης δικτύων στο ποσό των 15,00 € ανά παροχή το χρόνο, στην τιμή αυτή προστίθεται ο Φ.Π.Α. 23%, ποσού 3,45€, διαμορφώνοντας έτσι την χρέωση στο συνολικό ποσό των 18,45 € ανά έτος. Η τιμή αυτή θα ισχύσει για τα τιμολόγια της ∆ΕΥΑ ∆υµαίων κατά το Οικονομικό Έτος 2021.

-Καθορίζει τα τέλη ύδρευσης που θα ισχύουν για τα τιμολόγια της ∆ΕΥΑ ∆υµαίων κατά το Οικονομικό Έτος 2021 µε βάση την παρακάτω κλίμακα τιμολόγησης:
0 έως 100 κυβικά / εξάμηνο 0,17 €
101 έως 200 κυβικά / εξάμηνο 0,19 €
201 έως 300 κυβικά / εξάμηνο 0,22 €
301 έως 400 κυβικά / εξάμηνο 0,25 €
401 έως 500 κυβικά / εξάμηνο 0,28 €
501 έως 750 κυβικά / εξάμηνο 0,39 €

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ο Φ.Π.Α. 13 %. 6. Επίσης στις παραπάνω τιμές επιβάλλεται ειδικό τέλος σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου 1069/80, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Νόμου 2065/1992 και µε το άρθρο 26 παράγραφος 3 του Νόμου 3013/2002, καθώς και ο Φ.Π.Α. 23% επί του ειδικού αυτού τέλους.


Πηγή