ΠΕΔ-ΙΝ| ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

 • Μετά από εισήγηση του κ.Αλέξανδρου Παρίση Προέδρου της ΠΕΔ-ΙΝ ελήφθη ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάρτηση των δασικών χαρτών στα Ιόνια Νησιά

Ακολουθεί το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κ.Αλέξανδρος Παρίσης, έθεσε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ που έγινε την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2021 το πολύ σημαντικό θέμα της ανάρτησης των δασικών χαρτών που απασχολεί αυτή την περίοδο τα Ιόνια Νησιά. Ο κ.Αλέξανδρος Παρίσης στην εισήγηση του ανέφερε τα ακόλουθα: Στα μέσα Ιανουαρίου 2021 αναρτήθηκαν οι δασικές χάρτες των Ιονίων Νήσων και από τα τέλη Ιανουαρίου ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτών, η οποία είναι 105 ημέρες για τους κατοίκους της Ελλάδας, πλέον 20 ημερών για τους κατοικούντες στην αλλοδαπή. Από μια πρώτη μελέτη φαίνεται να υπάρχουν πολλές ανακρίβειες σε αυτούς, καθώς σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να μην έχουν ληφθεί υπόψη τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης και άδειες οικοδομής. Πέραν τούτου η προβλεφθείσα προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι πολύ μικρή, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της διαδικασίας αλλά και τις έκτακτες συνθήκες που βιώνει ο τόπος μας με την επέλευση της πανδημία του κορωνοϊού. Αποτέλεσμα αυτών είναι αφενός να κινδυνεύουν να απωλεσθούν περιουσιακά δικαιώματα και αφετέρου να παρακωλύεται η οικονομική δραστηριότητα στα Ιόνια Νησιά αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν δύναται να μεταβιβαστούν ιδιοκτησίες ή να εκδοθούν άδειες οικοδομής. Επιπροσθέτως το Ελληνικό Δημόσιο συνεχίζει να διεκδικεί τις δασικές εκτάσεις, υποστηρίζοντας ότι του ανήκουν, μολονότι το άρθρο 62 του Ν. 998/1979 ορίζει ρητά ότι υφίσταται εξαίρεση για τα Ιόνια Νησιά όσον αφορά το βάρος του ιδιώτη να αποδείξει ότι αυτές του ανήκουν. Τα Ελληνικά Δικαστήρια δε παγίως έχουν κρίνει ότι στα Επτάνησα το Ελληνικό Δημόσιο και όχι ο ιδιώτης φέρει το βάρος απόδειξης της κυριότητας δασικής έκτασης. Παρά την ως άνω ρητή πρόβλεψη και την πάγια Νομολογία το Ελληνικό Δημόσιο συνεχίζει να αμφισβητεί τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών στα Ιόνια Νησιά, αν και δεν διαθέτει τίτλους κτήσης. Το γεγονός αυτό αναγκάζει τους πολίτες να προσφεύγουν στην Δικαιοσύνη για να αποδείξουν το αυτονόητο, ότι δηλαδή τους ανήκουν οι ιδιοκτησίες τους που περιλαμβάνουν δασικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα να υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία αλλά και οικονομική επιβάρυνση. Με βάση τις ως άνω επισημάνσεις ζητάμε τα εξής :

 1. Να ανασταλεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών προκειμένου να «επικαιροποιηθούν», λαμβάνοντας υπόψη πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, άδειες οικοδομής κλπ. Μετά ταύτα να αναρτηθούν εκ νέου οι διορθωμένοι δασικοί χάρτες.
 2. Να ορισθεί ως ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων το χρονικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών, πλέον του ενός (1) μήνα για τους κατοίκους της αλλοδαπής. Η προθεσμία αυτή να άρχεται, σε κάθε περίπτωση, μετά το οριστικό πέρας της πανδημίας, όταν και θα αρθούν τα εμπόδια των μετακινήσεων.
 3. Μέχρι την οριστική κύρωση των δασικών χαρτών να ισχύουν οι πράξεις που έχουν εκδοθεί και ιδιαίτερα οι τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, βάσει των οποίων οι ιδιοκτησίες να δύνανται να μεταβιβαστούν. Για τις μη δασικές εκτάσεις να ισχύει ότι η επίδειξη αποσπάσματος του προσωρινού δασικού χάρτη είναι επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για την σύνταξη συμβολαίων και την έκδοση αδειών οικοδομής.
 4. Η Διοίκηση να εναρμονιστεί με την ρητή πρόβλεψη του Νόμου και την Νομολογία ότι το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων δεν ισχύει για τα Ιόνια Νησιά, έτσι ώστε το Δημόσιο να δύναται να διεκδικήσει δασικές εκτάσεις μόνο στην περίπτωση που έχει στην κατοχή του τίτλους κυριότητας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ-ΙΝ και στη συνέχεια: Ομόφωνα αποφασίζουν

 1. Οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες, που αφορούν στα Ιόνια νησιά παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις και απαιτείται χρόνος για τη διόρθωσή τους. Επίσης, δεν έχει ληφθεί υπόψη το ιδιαίτερο καθεστώς που ισχύει για την κυριότητα των δασικών εκτάσεων των νησιών μας. Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε άμεσα:
 • Να ανασταλεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών προκειμένου να «επικαιροποιηθούν», λαμβάνοντας υπόψη πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, άδειες οικοδομής κλπ. Μετά ταύτα να αναρτηθούν εκ νέου οι διορθωμένοι δασικοί χάρτες.
 • Να ορισθεί ως ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων το χρονικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών, πλέον του ενός (1) μήνα για τους κατοίκους της αλλοδαπής. Η προθεσμία αυτή να άρχεται, σε κάθε περίπτωση, μετά το οριστικό πέρας της πανδημίας, όταν και θα αρθούν τα εμπόδια των μετακινήσεων.
 • Μέχρι την οριστική κύρωση των δασικών χαρτών να ισχύουν οι πράξεις που έχουν εκδοθεί και ιδιαίτερα οι τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, βάσει των οποίων οι ιδιοκτησίες να δύνανται να μεταβιβαστούν. Για τις μη δασικές εκτάσεις να ισχύει ότι η επίδειξη αποσπάσματος του προσωρινού δασικού χάρτη είναι επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για την σύνταξη συμβολαίων και την έκδοση αδειών οικοδομής.
 • Η Διοίκηση να εναρμονιστεί με την ρητή πρόβλεψη του Νόμου και την Νομολογία ότι το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων δεν ισχύει για τα Ιόνια Νησιά, έτσι ώστε το Δημόσιο να δύναται να διεκδικήσει δασικές εκτάσεις μόνο στην περίπτωση που έχει στην κατοχή του τίτλους κυριότητας.
 1. Να σταλεί η παρούσα απόφαση-ψήφισμα στα αρμόδια υπουργεία.

Από το Γραφείο Τύπου


Πηγή