Πρόσληψη δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Πρόσληψη δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων δικηγόρων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 

Πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4194/13 «Νέος κώδικας δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

 

Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Οι αποδοχές των Δικηγόρων με έμμισθη εντολή καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες για την ανωτέρω θέση πρέπει απαραίτητα:

α) Να είναι Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες.

β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένου.

γ) Να είναι δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας,

δ) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και εξωδικαστική – παροχής νομικών συμβουλών. Η εμπειρία αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις, απαντήσεις και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, χωρίς να αρκεί η εγγραφή σε δικηγορικό σύλλογο.

ε) Να έχουν γνώση και επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή, εξωδικαστική – παροχής νομικών συμβουλών ως προς υποθέσεις – ζητήματα που αφορούν Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και το Ελληνικό Δημόσιο, ήτοι γνώση/εμπειρία σε κλάδους του Δικαίου των Ο.Τ.Α., του Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, του Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, των μισθώσεων που συνάπτει το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., του Δημοσίου Λογιστικού και του Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ., του Κ.Ε.Δ.Ε., και του Αστικού Δικαίου. Η εμπειρία αποδεικνύεται από συμβάσεις/αναθέσεις παροχής νομικών υπηρεσιών, κατατεθέντα δικόγραφα, αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, απαντήσεις, εισηγήσεις, σχετικές βεβαιώσεις αρμοδίων οργάνων και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

στ) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

ζ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

η) Οι άνδρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

θ) Να είναι υγιείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

 

 

Υποβολή αιτήσεων – προθεσμία

Η αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή από δεόντως τεκμηριωμένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με συστημένη επιστολή, σε αποκλειστική́ προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε εφημερίδα.

Σχετικές πληροφορίες και φυσικός παραλήπτης των φακέλων ή των συστημένων επιστολών: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λέσβου, Ανδρομέδας 15, Τ.Κ. 81100, κος Λασκαρίδης Νικόλαος, τηλ. 2251353624.

Οι επιλεγέντες/γείσες θα πρέπει να μην έχουν τα κωλύματά διορισμού που ισχύουν για τους προσλαμβανομένους στο Ελληνικό́ Δημόσιο και να καταθέσουν, κατά́ το χρόνο πρόσληψης, τα λοιπά́ απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά διορισμού. Τυχόν άρρενες επιλεγέντες, θα πρέπει να καταθέσουν, επιπλέον, πιστοποιητικό́ στρατολογικής κατάστασης.

Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/φιας

Η προκήρυξη

 


Πηγή