Πρόσληψη δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με έμμισθη εντολή

Πρόσληψη δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με έμμισθη εντολή

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

 

Προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων, πλήρους απασχόλησης, με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας του Τ.Π. και Δανείων

 

Ειδικότερα, οι δικηγόροι που θα προσληφθούν, θα καταλάβουν τέσσερις (4) κενές οργανικές θέσεις με έμμισθη εντολή στην Κεντρική Υπηρεσία (Ακαδημίας 40, ΤΚ:10174, ΑΘΗΝΑ) του Τ.Π. και Δανείων, όπως προβλέπονται στη με αριθμό 3673/31-1-2019 (ΑΔΑ:Ψ6ΚΨ469ΗΗ7-ΠΤΚ) απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων, περί κατανομής θέσεων προσωπικού στις οργανικές θέσεις του Τ.Π. και Δανείων.

Το αντικείμενο της απασχόλησης των τεσσάρων (4) δικηγόρων, που πρόκειται να προσληφθούν στο Τ.Π. και Δανείων με έμμισθη εντολή, αφορά ιδίως:

(1) τις Χρηματικές και Αυτούσιες Παρακαταθήκες

(2) τις Απαλλοτριώσεις

(3) το Εμπορικό Δίκαιο

(4) το Τραπεζικό Δίκαιο

(5) Υποθέσεις Κτηματολογίων και Υποθηκοφυλακείων

(6) τον Ν.3869/2010 (ΦΕΚ130/τ.Α΄/ /3-8-2010) όπως ισχύει

(7) τις Δημόσιες Συμβάσεις και

(8) την αναγκαστική εκτέλεση

Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εν προκειμένω με το άρθρο 44 παρ.2 του Ν.4194/2013

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι και για τις τέσσερις (4) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013).

3. Να είναι Δικηγόροι, μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας τουλάχιστον παρ΄ Εφέταις.

4. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή εφόσον κατέχουν τέτοια θέση, θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση (βλ. υπό στοιχείο 5 της Ενότητας Δ΄).

5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

6. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.

7. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν υπό στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.

8. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου.

9. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ39/τ.Α΄/2001) όπως ισχύει.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, προς το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ και ΔΑΝΕΙΩΝ (Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού – Ακαδημίας 40, Αθήνα, ΤΚ:10174), με ονοματεπώνυμο και την ένδειξη «Αίτηση – Δικαιολογητικά Προκήρυξης θέσης Δικηγόρου», κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-14:30, σε αποκλειστική προθεσμία από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο έως και την 10 Μαρτίου 2021.

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα, και επί ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία, από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη

Η προκήρυξη


Πηγή