Πάτρα: Ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου

Eιδική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., θα πραγματοποιηθεί την 18η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 το μεσημέρι, με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

Υποβολή Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα έτους 2020 για έγκριση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Στην συνέχεια τα μέλη θα συνεχίσουν την συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 • Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2021, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 60/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας που αφορά στην έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Ήρα-Ειρήνη Κουρή – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας)
 • Εξουσιοδότηση, ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Πατρέων ενώπιον του Αρείου Πάγου -υπόθεση ENERGA-HELLAS POWER και του Αριστείδη Φλώρου , επικαιροποιώντας την υπ’ αρ. 727/20-10-2020 (ΑΔΑ:Ψ0ΝΛΩΞΙ-ΓΣΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών κ. Παπαρρηγόπουλου Ανδρέα για παράστασή του στον Άρειο Πάγο κατά την δικάσιμο της 26ης-05-2021, υπόθεση ENERGA-HELLAS POWER», επικαιροποιώντας την υπ’ αρ. 727/20-10-2020 (ΑΔΑ:Ψ0ΝΛΩΞΙ-ΓΣΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου Πατρών κ. Παναγιώτη Ασπρούλια για παράστασή του στο Ειρηνοδικείο Πατρών κατά την δικάσιμο της 18ης-05-2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Άσκηση η μη αίτησης ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά υπ' αριθ. 45/2021 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Μη άσκησης έφεσης κατά της υπ.αρ.Α26/2021 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών επί αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • 1) Έγκριση του από 07-05-2021 πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (Δημοτικό Περίπτερο) στο Δασύλλιο της Πόλης των Πατρών στον κ. Παναγιώτη Λαμπρόπουλο του Χαράλαμπου και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή ραμπών καθέλκυσης σκαφών σε επιλεγμένες θέσεις» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης (Πράξης) με τίτλο «Δημιουργία Μουσείου και Μόνιμης Έκθεσης με αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ και νέων τεχνολογιών AR & VR για την ανάδειξη της συμβολής της Πάτρας στην Επανάσταση του 1821» στην Πρόσκληση ΑΤ14 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 • Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης (Πράξης) με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και της προστασίας των ατόμων σε δημοτικούς χώρους συνάθροισης κοινού από επιδημίες, με έξυπνο έλεγχο ενεργειακά αποδοτικών χώρων» στην Πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 • Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης (Πράξης) με τίτλο «Έξυπνα συστήματα πυρανίχνευσης, διαχείρισης άρδευσης πρασίνου και υποστήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην μετακίνησή τους για την καταπολέμηση εξάπλωσης επιδημιών» στην Πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα Ανακατασκευής Γηπέδου Πετρωτού» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Εξειδίκευση πίστωσης για Οικονομική ενίσχυση ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την επέκταση του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και επαύξησης ισχύος του σε διάφορα σημεία της πόλης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κ.λ.π. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Ζούπα Ευανθία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Λέλλου Γεωργία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)


Πηγή