Σύνδεση Αγρινίου με Ιόνια: Στην εταιρεία του Χ. Ράδου ανατίθενται υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην σύνταξη τοπογραφικού υποβάθρου, κτηματογράφηση και κτηματολόγιο του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».

Προσωρινός ανάδοχος ορίστηκε την περασμένη Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 η εταιρεία «Γραφείο Χ. ΡΑΔΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. – Δ.Τ. «RACE Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΕ», που τον Φεβρουάριο του 2018 εκπόνησε δωρεάν μια αρχική μελέτη σύνδεσης (προωθημένη προμελέτη οδοποιίας) του Αγρινίου με την Ιόνια οδό, την οποία και παρέδωσε στον δήμο Αγρινίου και το υπουργείο Υποδομών.

Η μελέτη αυτή είχε αποτελέσει και ένα πρόπλασμα-έναυσμα, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις μελέτες του έργου, που στο διάστημα που ακολούθησε παρουσίασαν δραματικές καθυστερήσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Η νεότερη εξέλιξη σχετίζεται με την απόφαση από τη Γ.Γ. Υποδομών της έγκρισης του από 20-09-2022 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού-Διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην σύνταξη τοπογραφικού υποβάθρου, κτηματογράφηση και κτηματολόγιο του έργου “ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ”», με εφαρμογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 128, παρ. 1 του ν. 4412/2016, με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης, η οποία εισηγείται ομόφωνα την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στον οικονομικό φορέα: Γραφείο Χ. ΡΑΔΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. – Δ.Τ. «RACE Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΕ», ο οποίος θεωρείται «προσωρινός ανάδοχος» μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών νομιμοποίησης, επειδή υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 135.800,00 € (προ Φ.Π.Α.), με έκπτωση 3,00%.

Κατά της παρούσας χωρεί προδικαστική προσφυγή του αρθ. 360 του ν. 4412/2016 ενώπιον της ΑΕΠΠ, με την κατάθεση του αναλογούντος παραβόλου, σύμφωνα με το αρθ. 363 του ν. 4412/2016.

Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.