Εκποίηση κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών Κ.Λ. Πατρών

Σε συνέχεια του από 14-06-2024 Δελτίου Τύπου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών γνωρίζεται ότι, επειδή στη διαδικασία εκποίησης κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών, που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας στον αίθριο χώρο πλησίον Συνεδριακού Κέντρου Νοτίου Λιμένα Πατρών την 19 Ιουνίου 2024, σύμφωνα με τη διακήρυξη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ:6ΗΚ34653ΠΩ-ΝΞΛ, δεν υπήρξε αγοραστικό ενδιαφέρον, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο ημέρα Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 και περί ώρα 10:00΄. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για κάποια από τα αλιευτικά εργαλεία ή τις συσκευές, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί εκ νέου στον ίδιο χώρο στις 26 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και περί ώρα 10:00.


Πηγή