Κέρκυρα: Ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα για την προστασία ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε έκτακτες καταστάσε […]

Δήμος Κέρκυρας Κέρκυρα: Ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα για την προστασία ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε έκτακτες καταστάσεις.

Ομόφωνα ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Πέμπτης 22/11/18, η εισήγηση του Αντιδημάρχου Ανδρέα Σκούπουρα αναφορικά με τη διεξαγωγή πιλοτικού προγράμματος για την προστασία ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε έκτακτες καταστάσεις, στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Κέρκυρας.

Μεταξύ άλλων στην εισήγηση του ο κ. Σκούπουρας τονίζει: «Με αφορμή τα πρόσφατα σεισμικά γεγονότα στο Ιόνιο αλλά και τις εκτεταμένες πυρκαγιές που πλήττουν την χώρα μας κάθε έτος , θεωρούμε ως Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής ότι έχουμε υποχρέωση να συμβάλλουμε με ενέργειες της δικής μας αρμοδιότητας στο σχεδιασμό των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την προστασία και διάσωση των ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (Α.με.Α, Άτομα με Χρόνιες Παθήσεις, και ηλικιωμένα άτομα), τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης και κατοικούν ή φιλοξενούνται στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Το Ιστορικό Κέντρο είναι δομημένο με πολυόροφα κτήρια σε άμεση επαφή ή μικρή απόσταση μεταξύ τους ,διαθέτει δρόμους μικρού πλάτους και δαιδαλώδες δίκτυο δρόμων . Εξ αυτών των λόγων χρήζει ιδιαίτερης μελέτης και σχεδιασμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη διαφυγή-διάσωση ατόμων που έχουν αδυναμία μετακίνησης.
Για το σκοπό αυτό και για την αποτροπή οποιουδήποτε δυσμενούς γεγονότος για την σωματική ακεραιότητα των κατοίκων του Ιστορικού Κέντρου, θεωρούμε ότι η συγκέντρωση στοιχείων για τον ακριβή εντοπισμό των ατόμων που έχουν αδυναμία μετακίνησης λόγω προβλημάτων υγείας ή γήρατος , είναι αναγκαίο στοιχείο-εργαλείο για την κατάρτιση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ενός αποτελεσματικού σχεδίου πρόληψης και διάσωσης ατόμων με δυσκολίες μετακίνησης σε έκτακτες ανάγκες.
Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό ,επειδή ο Δήμος θα το εφαρμόσει και σε άλλους παλιούς πολεοδομικούς ιστούς ,όπως των περιαστικών περιοχών (Μανδούκι-Γαρίτσα-Ανεμόμυλος, Ποταμός,κλπ )καθώς και σε άλλες περιοχές που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας. εφόσον γίνει αποδεκτό από την τοπική κοινωνία και ολοκληρωθεί.
Α)Τη διεξαγωγή πιλοτικού προγράμματος για την προστασία σε έκτακτες καταστάσεις (σεισμός, πυρκαγιά, κλπ), ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΑμεΑ, Άτομα με Χρόνιες Παθήσεις, ηλικιωμένα άτομα) με δυσκολία στη μετακίνηση και τα οποία κατοικούν στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης της Κέρκυρας, στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Κέρκυρας, μετά τη λήψη της αντίστοιχης άδειας από την αρμόδια Αρχή. Το πρόγραμμα στοχεύει στην συγκέντρωση, καταγραφή και ψηφιοποίηση των στοιχείων με την κατάρτιση μητρώου με σκοπό το αρχείο αυτό να χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας ως εργαλείο για το σχεδιασμό και τις δράσεις της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη και διάσωση των ατόμων σε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις (σεισμός, πυρκαγιά,κλπ.

Επιπροσθέτως και έχοντας υπόψη:
1)Το νόμο 4074/2012 « Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» και ειδικότερα το Άρθρο 11 «Καταστάσεις κινδύνου και έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών» :Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την προστασία και ασφάλεια των ατόμων με αναπηρίες σε καταστάσεις κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων και των καταστάσεων ενόπλων συγκρούσεων, έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών και των περιστατικών φυσικών καταστροφών και το Άρθρο 17 «Προστασία της ακεραιότητας του ατόμου»:Κάθε άτομο με αναπηρίες έχει δικαίωμα σεβασμού της σωματικής και πνευματικής ακεραιότητας του/της, σε ίση βάση με τους άλλους.
2)Το Νόμο Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137 Α/13-9-2017): «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» , άρθρο 64 «Πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον» ,παρ 1 : «Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους μεριμνούν για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».
3)Το άρθρο 15 «Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού» και ειδικότερα παρ Γ α «Αρμοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής,Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας» και Γβ «Αρμοδιότητες Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας» του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (280/Β) ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4)Το με αριθμ πρωτ 52188/07-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Χορωταξίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Κέρκυρας με το οποίο ζητούνται οι κατά νόμο ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Δήμου και με το οποίο κοινοποιήθηκε και στη Διεύθυνσή μας ,το έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας –Τμήμα .
5) Το με αριθμ πρωτ 487/03/10/2018 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας –Τμήμα Κέρκυρας το οποίο αναφέρεται στους κινδύνους εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης της Κέρκυρας και στην πρόταση λήψης μέτρων και ειδικότερα η παράγραφος 8: Καταγραφή κατοίκων με δυσκολία μετακίνησης, ως προτεινόμενο μέτρο για την πρόληψη και αντιμετώπιση συμβάντος πυρκαγιάς
6)Το Νόμο 2472/1997 (50/Α) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7)Τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε.2016/679 (General Data Protection Regulation (GDPR).

Μετά τα ανωτέρω ,εισηγούμαι:
Α)Τη διεξαγωγή πιλοτικού προγράμματος για την προστασία σε έκτακτες καταστάσεις (σεισμός, πυρκαγιά, κλπ), ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΑμεΑ, Άτομα με Χρόνιες Παθήσεις, ηλικιωμένα άτομα) με δυσκολία στη μετακίνηση και τα οποία κατοικούν στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης της Κέρκυρας ,στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Κέρκυρας ,μετά τη λήψη της αντίστοιχης άδειας από την αρμόδια Αρχή. Το πρόγραμμα στοχεύει στην συγκέντρωση ,καταγραφή και ψηφιοποίηση των στοιχείων με την κατάρτιση μητρώου με σκοπό το αρχείο αυτό να χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας ως εργαλείο για το σχεδιασμό και τις δράσεις της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη και διάσωση των ατόμων σε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις (σεισμός, πυρκαγιά,κλπ).
Β) Διαδικασία για την υλοποίηση του προγράμματος:
-Την εποπτεία και ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος θα έχει ο/η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού.
-Επιβλέπουσα Υπηρεσία για το συντονισμό των ενεργειών τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου.
-Οι εργασίες της επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ,με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ,με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου και οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία ή Αρχή , η μέριμνα για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας για την πραγματοποίηση αυτής της έρευνας από την αρμόδια Αρχή ,η κατάρτιση του εντύπου της αίτησης-εντύπου στοιχείων του ατόμου ,του εγγράφου συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου του ,του καταλόγου των δικαιολογητικών ,της συγκέντρωσης και καταγραφής των στοιχείων, της κοινοποίησης του ηλεκτρονικού μητρώου στις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας θα διεξάγονται από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και της προβλεπόμενης διαδικασίας από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη διασφάλιση της νομιμότητας των ενεργειών, της εχεμύθειας και του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (50/Α),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679 (GDPR).
-Για τη λήψη των στοιχείων των ενδιαφερομένων ατόμων ,συγκροτείται ομάδα εργασίας ,με απόφαση Δημάρχου .Μέλη της Επιτροπής θα είναι: υπάλληλοι του Δήμου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου μόνιμοι και β)υπάλληλοι του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Κέρκυρας Περιορισμένης Ευθύνης Κέρκυρας«Νέοι Ορίζοντες» , μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού-Παράρτημα Κέρκυρας, μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας της Εθελοντικής Οργάνωσης του Δήμου Κέρκυρας και άλλων Εθελοντικών Οργανώσεων Κέρκυρας, με τις ειδικότητες κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού.
-Ο/Η υπεύθυνος/η της ηλεκτρονικής επεξεργασίας και ο/η υπεύθυνος/η τήρησης του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου θα είναι μόνιμος/η υπάλληλος του Δήμου και θα ορίζονται με απόφαση Δημάρχου.
-Το ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ,θα περιλαμβάνει:α) τα αρχικά γράμματα του ονοματεπώνυμου του/της ενδιαφερομένου/ης, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του/της ,όταν απαιτείται , την ημερομηνία και έτος γέννησης , τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας, κλπ β) το τηλέφωνο του/της ενδιαφερόμενου/ης ή του/της νόμιμου εκπροσώπου του/της ,γ)την περιοχή κατοικίας, δ)τη διεύθυνση , αριθμό και όροφο της κατοικίας, ε)τον αριθμό του μετρητή της ΔΕΗ, ΔΕΥΑΚ κλπ και στ)οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από τις Υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας.
Γ)Την εφαρμογή του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων και των λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Υπηρεσιών της Πολιτικής Προστασίας και εφόσον ολοκληρωθεί το πιλοτικό πρόγραμμα».


Πηγή