8 εκατ. ευρώ για 95 επιχειρήσεις της ΠΔΕ για ερευνητικά έργα ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητ […]


Με το ποσό των 8 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν συνολικά ενενήντα πέντε επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας…

…που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Χρηματοδότηση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS 3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», έπειτα από απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα.

«Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η στήριξη των φορέων πουασχολούνται με την ανάπτυξη έρευνας και της καινοτομίας αποτελεί ύψιστηπροτεραιότητα. Πιστεύουμε πως είναι δύο κρίσιμοι πυλώνες για την διαμόρφωσηενός βιώσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύουμεεπιχειρήσεις και φορείς στην κατεύθυνση της διασύνδεσης της παραγωγικήςδιαδικασίας με την έρευνα και την καινοτομία. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι τοενδιαφέρον που εκδηλώνεται και στον τομέα της Αγροδιατροφής.

Επενδύσεις στηνευφυή γεωργία και σε καινοτόμα προϊόντα δείχνουν ότι η σύνδεση της καινοτομίαςμε τον πρωτογενή τομέα είναι ένα στοίχημα που μπορεί να κερδηθεί» δήλωσε οΠεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Επεσήμανε ότι με την αξιοποίηση της γνώσης των Πανεπιστημίων και τωνερευνητικών κέντρων επιτυγχάνονται πολλαπλοί στόχοι, όπως η ενίσχυση τηςαπασχόλησης, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην οικονομία και η αύξηση τωνεξαγωγών.
Οι δράσεις «Χρηματοδότηση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS 3 » συγχρηματοδοτούνται από τοΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στοχεύουν στηνενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Επίσης δίνεται προτεραιότητα στη μετάβαση των επιχειρήσεων στην ποιοτικήεπιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριαςπροστιθέμενης αξίας.Η χρηματοδοτική στήριξη ερευνητικών έργων στους τομείς της ΣτρατηγικήςΈξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΔΕ (RIS 3 ) απευθύνεται σε επιχειρήσεις πουδραστηριοποιούνται στους τομείς της «Αγροδιατροφής», στις «ΤεχνολογίεςΠληροφορικής και Επικοινωνιών» και στις «Ενεργειακές Εφαρμογές».
Αγροδιατροφή
Η χρηματοδότηση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στοντομέα προτεραιότητας της RIS 3 «Αγροδιατροφή» αφορά πράξειςπροϋπολογισμού 3.416.442 ευρώ για συνολικά σαράντα δύο δικαιούχους.

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται αφορούν επενδύσειςαπό 45.000 έως και 250.000 ευρώ.Η παραγωγή νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέωντεχνολογιών, καθώς και η μεταφορά και εφαρμογή τους στην αγροδιατροφικήαλυσίδα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικών επιχειρήσεωνγια την παραγωγή, τυποποίηση και ανάδειξη των εξαιρετικών τοπικώνπροϊόντων αγροδιατροφής που έχουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μεστόχο την εξωστρέφεια και τις διεθνείς αγορές.

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Η χρηματοδότηση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στοντομέα προτεραιότητας της RIS 3 «Τεχνολογίες Πληροφορικής καιΕπικοινωνιών» αφορά πράξεις προϋπολογισμού 3.171.803 ευρώ και συνολικάτριάντα έξι δικαιούχους.

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται αφορούν επενδύσειςαπό 35.000 έως και 215.000 ευρώ.Οι τομείς της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν νααποτελέσουν πυρήνες δυναμικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων.

«Ενεργειακές Εφαρμογές»

Η χρηματοδότηση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στοντομέα Ενεργειακές Εφαρμογές αφορά πράξεις συνολικού προϋπολογισμού1.583.714 ευρώ και θα ωφεληθούν δεκαεπτά δικαιούχοι.Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται αφορούν επενδύσειςαπό 50.000 έως και 150.000 ευρώ.Ουσιαστικές προτεραιότητες στον εν λόγω τομέα αποτελούν η ανάπτυξηνέων προϊόντων και υπηρεσιών, είτε για την αυτόνομη προώθησή τους στηνενεργειακή αγορά ή σαν υποστηρικτικές λύσεις στις υπόλοιπες περιοχέςενδιαφέροντος της RIS 3 όπως η αγροδιατροφή και ο τουρισμός.


Πηγή