Δ.Ελλάδα:Νέες Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τη στήριξη των επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι προκηρύχθηκαν δυο (2) νέες δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 που στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Αναλυτικά, οι νέες δράσεις:
Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.
Προϋπολογισμός της Δράσης 400 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Δικαιούχοι της Δράσης Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ Επιδότηση από 50% έως 65% Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων • Ενέργεια • Εφοδιαστική Αλυσίδα • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) • Περιβάλλον • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) • Υγεία • Υλικά – Κατασκευές.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας • να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» • να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Επιδοτούμενες Δαπάνες • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου • Ψηφιακή Προβολή • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες • Μεταφορικά Μέσα • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό) Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 6 Φεβρουαρίου 2019 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση
Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: Ø στο λιανικό εμπόριο Ø στην παροχή υπηρεσιών εστίασης Ø την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Προϋπολογισμός της Δράσης 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Δικαιούχοι της Δράσης Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ Επιδότηση 50%
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ' όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων • να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ' ελάχιστον: o 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, o 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και o 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας. o
Επιδοτούμενες Δαπάνες • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου Παρεμβάσεις για: o εξοικονόμηση ενέργειας o αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας o διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ • Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για: o εξοικονόμηση ενέργειας o αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης o Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ • Μεταφορικά μέσα o μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης o έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
• Ψηφιακή Προβολή • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Περίοδος Υποβολής Έναρξη Υποβολών: 6 Φεβρουαρίου 2019 Λήξη Υποβολών : 19 Απριλίου 2019.
Επικοινωνία – Πληροφορίες Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ. Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 8.00 π.μ έως τις 7.00 μ.μ. Εmail: infoepan@mou.gr Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr
Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων τους: www.efepae.gr, www.diaxeiristiki.gr.
Για το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε στο τηλ. 26410 74701, στο portal www.etakcci.gr και στα κοινωνικά δίκτυα.
Προκήρυξη του 3ου κύκλου του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του νόμου 4399/2016. Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι, υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη η προκήρυξη του 3ου κύκλου του καθεστώτος ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα». Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», ξεκινά την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 και θα λήξει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου καθεστώτος ανέρχεται στα 350 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκ. ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή της επιχορήγησης και τα 210 εκ. ευρώ με τη μορφή της φοροαπαλλαγής. Για την απόφαση της Προκήρυξης μπορείτε να ανατρέξετε στο Taxheaven https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43264 Για το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας μπορείτε να ανατρέξετε, στο portal www.etakcci.gr.
Χρηματοδοτικές ενισχύσεις για ΜΜΕ, μέσω του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 προχώρησε στην προδημοσίευση της 5ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του «Σχεδίου Επιχορήγησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές», που θα ανοίξει στις 15 Φεβρουαρίου 2019. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, για πρώτη φορά στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, μια πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής. Η ελάχιστη συνολική επιλέξιμη επένδυση (ανά πρόταση) ανέρχεται στις 300.000 ευρώ και η μέγιστη στις 600.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη επιχορήγηση ανά μεμονωμένη επιχείρηση είναι 200.000 ευρώ για τριετή περίοδο.
Υποχρεωση υποβολης αποδεικτικου φορολογικης δηλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. από τις μη κεφαλαιουχικές εταιρείες. Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜ Ι ΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β' 3623). Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr
Οδηγίες προς τους χρήστες της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. για την νέα αίτηση «Υποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης.
Οδηγίες για την αίτηση "Yποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης" η οποία πρέπει να υποβάλλεται από τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε., Συν.Π.Ε., Ατομικές, Αστικές Εταιρείες, Κοινοπραξίες, κλπ), πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.. Ι.Κ.Ε.), εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο στην διεύθυνση www.businessportal.gr σε εφαρμογή του άρθρου 5 της Υπουργικής Από φ ασης υπ΄ αριθμ. 79752/ 30 -12-2014 ( ΦΕΚ- 3623/ Β/ 31-12-2014) «Ελάχιστα ετησίως καταχωρισμένα στο ΓΕΜΗ στοιχεία».
ΓΕΜΗ: «Έκρηξη» επιχειρηματικότητας το 2018. Η κρίση σταδιακά γίνεται παρελθόν και μετά από οκτώ δύσκολα χρόνια για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την οικονομία, φαίνεται πως οι επιχειρήσεις ανακάμπτουν. Αυτό πιστοποιούν τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με τα οποία, τη χρονιά που μας πέρασε, υπήρξε μία «έκρηξη» ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων σε πανελλαδική κλίμακα, ενώ περιορίστηκαν σημαντικά τα λεγόμενα «λουκέτα». Οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων το 2018 έφτασαν σε πανελλαδική κλίμακα τις 32.379, ενώ αντίθετα, οι διαγραφές επιχειρήσεων ήταν μόλις 18.632. Αυτό σημαίνει ότι προέκυψε θετικό ισοζύγιο 13.747 επιχειρήσεων!
Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης (E-Consulting)
Στα πλαίσια των ανταποδοτικών υπηρεσιών των Επιμελητηρίων προς τα μελή τους μέσω της ΚΕΕΕ σας ενημερώνουμε για το ολοκληρωμένο σύστημα συμβουλευτικής , το οποίο με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχει σε επιχειρήσεις – μέλη διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
– Ευελιξία , ελευθερία και ανοικτότητα στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής.
– Δυνατότητα πλήρους αποτύπωσης των προφίλ χρηστών (επιχειρήσεων και συμβούλων).
– Αποστολή αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων.
– Ενδοσυστημική επικοινωνία μέσω real time chat.
– Πρόσβαση ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας και σε οποιοδήποτε χρονική στιγμή.
– Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων.
– Δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων και από τους πλέον κατάλληλους κάθε φορά συμβούλους.
Επιχειρηματικό Σχέδιο / BusinessPlan
Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (BusinessPlan) που προσφέρεται σε επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση , ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και συνεχώς να βελτιώνει την απόδοση της. Σκοπός του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι να αναλύσει την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και να δώσει πληροφορίες στην επιχείρηση για συγκεκριμένες κατευθύνσεις και ενέργειες.
Σε αυτή την επίπονη διαδικασία έρχεται να λειτουργήσει συμβουλευτικά και υποστηρικτικά η νέα αυτή ανταποδοτική υπηρεσία της ΚΕΕ προς τις επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων
Εργαλείο Marketing Plan
Το MarketingPlanεπιτρέπει σε μια επιχείρηση – μέλος της ΚΕΕ να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την υπάρχουσα κατάσταση αλλά και την μελλοντική πορεία της , προσδιορίζοντας όλες εκείνες τις ενέργειες marketingπου πρέπει να γίνουν, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της. Πέρα από τη χρησιμότητα του στο σχεδιασμό της μελλοντικής πορείας της επιχείρησης , το MarketingPlanαποτελεί μέσο επικοινωνίας των στελεχών , διαμορφώνοντας κοινούς στόχους προς τους οποίους θα κινηθεί η επιχείρηση για να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Συνοψίζοντας , το εργαλείο MarketingPlanμπορεί να παρέχει σε μια επιχείρηση – μέλος των Επιμελητηρίων τις παρακάτω λειτουργικότητες :
– Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στην αγορά,
– Διενέργεια προβλέψεων για τις τάσεις και τη μελλοντική εξέλιξη της αγοράς ,
– Προβλεπόμενη θέση της επιχείρησης στην αγορά ,
– Πολίτικες αντιμετώπισης των ανταγωνιστών ,
– Προσαρμογή των απαιτήσεων των πελατών στα χαρακτηριστικά του σχεδιαζόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, – Προσδιορισμός της διάρκειας του κύκλου ζωής του σχεδιαζόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας ,
– Εκτίμηση της ικανότητας της επιχείρησης να προσαρμόζεται στις ενδεχόμενες μεταβολές της αγοράς και να αποκτάει σημαντικά οφέλη από τις σχετικές κινήσεις της ,
– Εκτίμηση της ανθρώπινης επιδεξιότητας σε ο΄τι αφορά την εξερεύνηση νέων και πιο αποτελεσματικών αγορών,
– Ανάλυση της εμπορικής πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση όπου περιλαμβάνονται στοιχεία , όπως η τιμολόγηση , το σημείο διάθεσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας , πρόβλεψη για σχέδια προώθησης και προβολής.
Σημειώνεται ότι το σύστημα e-consulting είναι διαθέσιμο στο https://e-consulting.uhc.gr, στο οποίο είναι αναρτημένο και το σχετικό εγ χει ρί διο χρήσης. Έχει δε σχεδιαστεί έτσι ώστε να
είναι προσβασιμο τόσο από Η/Υ όσο και από άλλες συσκευές (smartphonew, tablets, κλπ) και δεν απαιτεί την εγκατάσταση κάποιου επιπλέον λογισμικού ή πρόσθετου (addon) παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Τέλος οι υπηρεσίες του συστήματος και τα εργαλεία «Επιχειρηματικό Σχέδιο (BusinessPlan)» και «MarketingPlan» είναι διαθέσιμα σε όλες τις επιχειρήσεις κατά τα πρότυπα όλων των ανταποδοτικών υπηρεσιών της ΚΕΕ , οι οποίες είναι ταμειακά ενήμερες στο οικείο Επιμελητηριο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
Νέος νόμος για τις συσκευασίες και την ανακύκλωση σε ισχύ στη Γερμανία από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του που εξάγουν ή προτίθενται να εξάγουν προϊόντα τροφίμων & ποτών στην Γερμάνια, ότι στα πλαίσια της εφαρμογής νέου νόμου για τις συσκευασίες και την ανακύκλωσή τους που τέθηκε σε ισχύ στη Γερμανία την 1η Ιανουαρίου 2019 οφείλουν να προβούν σε εγγραφή τους στο Μητρώο ανακύκλωσης.
Σύμφωνα με τον νόμο, έχει δημιουργηθεί «Κεντρικό Μητρώο Συσκευασίας " (Zentrale Stelle)» και οι εταιρείες που τοποθετούν καταναλωτικά αγαθά στην αγορά πρέπει να καταχωρηθούν σε μία νέα ενιαία βάση δεδομένων με την κωδική ονομασία "LUCID " .
Eίναι σημαντικό όλες οι παραγωγικές μονάδες να προβούν στην εγγραφή τους στο Μητρώο ανακύκλωσης.
Με άλλα λόγια, οι παραγωγοί υποχρεούνται να εγγραφούν στην νεοσυσταθείσα εθνική αρχή, την Zentrale Stelle , πριν βάλουν τη συσκευασία τους στην αγορά. Οι συσκευασίες δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά χωρίς μια τέτοια καταχώριση. Οι εγγεγραμμένοι παραγωγοί θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της Zentrale Stelle για να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Οι στόχοι για την ανακύκλωση των συσκευασιών θα αυξηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και έπειτα από την 1η Ιανουαρίου 2022. Τα συστήματα συσκευασίας πρέπει να πληρούν τους κατωτέρω ελάχιστους ετήσιους μέσους συντελεστές για τους συμβατικούς όγκους συσκευασιών τους όσον αφορά την προετοιμασία για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Ενδεικτικά σας παραθέτουμε τους νέους στόχους ανακύκλωσης στην Γερμανία
ΥΛΙΚΟ Ποτήρι 2017 75% 2019 80% 2021 90%
Χαρτί και χαρτόνι 70% 85% 90%
Σιδηρούχα μέταλλα 70% 80% 90%
Αλουμίνιο 60% 80% 90%
Συσκευασία χάρτινων ποτών 60% 75% 80%
Άλλες σύνθετες συσκευασίες 60% 55% 70%
Πλαστικά (ανακύκλωση υλικών) 36% 58,5% 63%
Εκτός από την εγγραφή, οι παραγωγοί θα πρέπει επίσης να διαβιβάσουν άμεσα δεδομένα σχετικά με τη συσκευασία στο Zentrale Stelle . Πρέπει να αναφερθούν τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα:
• Αριθμός καταχώρισης (που παρέχεται από το Zentrale Stelle πριν) • Υλικό και όγκος των συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά • Όνομα του συστήματος συσκευασίας που έχει συνάψει ο παραγωγός • Περίοδος για την οποία συμφωνήθηκε η σύμβαση με ένα σύστημα συσκευασίας
Σε αντίθεση με τη δήλωση πληρότητας ( Vollständigkeitserklärung ), δεν θα υπάρχει κατώτατο όριο για την εν λόγω υποχρέωση αναφοράς. Έτσι, ακόμη και οι διανομείς μικρών ποσοτήτων πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία τους στο Zentrale Stelle σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Δεδομένου ότι τα συστήματα πρέπει επίσης να διαβιβάζουν τα αντίστοιχα δεδομένα στο Zentrale Stelle , θα είναι δυνατή η απλή σύγκριση δεδομένων, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό διαφάνειας.
Χρήσιμα Links για την εγγραφή σας 1.Πλατφόρμα πληροφόρησης για τους κατασκευαστές και τους διανομείς σχετικά με το νόμο περί συσκευασιών Information Platform for Manufacturers
2.Οδηγό "how to guide"
3.Registration in the Packaging Register LUCID – Step by step guide
Στους παραβάτες που δεν θα προβούν στην καταχώρηση και διαθέσουν προϊόν στην γερμανική αγορά θα επιβάλλεται πρόστιμο και θα αίρεται η δυνατότητα διακίνησης των αγαθών τους στην αγορά της Γερμανίας.
Orange Grove: Νέο πρόγραμμα επιτάχυνσης, στο πλαίσιο του Global Entrepreneurship Summit
Το Orange Grove και η IdeaHackers ανακοίνωσαν ένα νέο πρόγραμμα επιτάχυνσης για startups που ασχολούνται με τους τομείς της διατροφής και της γεωργίας.
Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στην Αθήνα, με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ολλανδίας για τη διοργάνωση του Global Entrepreneurship Summit που είναι προγραμματισμένο για τις 4 και 5 Ιουνίου του 2019.
Οι τρεις εταίροι, δηλαδή η Αμερικανική Πρεσβεία, η Πρεσβεία της Ολλανδίας και το Orange Grove, θα συνεργαστούν για μια σειρά προγραμμάτων και εκδηλώσεων που θα οδηγήσουν στη διάσκεψη κορυφής του Ιουνίου. Το Global Entrepreneurship Summit 2019 θα πραγματοποιηθεί στην Χάγη, επικεντρωμένο σε πέντε τομείς για την καινοτομία, δηλαδή σε γεωργία, συνδεσιμότητα, ενέργεια, υγεία και νερό.
Οι αιτήσε ις για το πρόγραμμα επιτάχυνσης είναι ανοικτές μέχρι τις 27 Ιανουαρίου του 2019. Περισσότερες πληροφορίες για το GES 2019 είναι διαθέσιμες από εδώ
Πρόγραμμα "Paris Landing Pack_Explore"και Έκθεση VivaTech
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο φορέας καινοτομίας του Δήμου Παρισίων "Paris & Co" ανακοίνωσε νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης Νεοσύστατων Επιχειρήσεων (Business Acceleration Program) "Paris Landing Pack_Explore". Το πρόγραμμα, διάρκειας ενός μήνα, που θα υλοποιηθεί τον Μάρτιο 2019 στις εγκαταστάσεις της θερμοκοιτίδας Comet στο Παρίσι, προσφέρει τη δυνατότητα σε μη γαλλικές νεοφυείς επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τη γαλλική αγορά, να μάθουν τους τρόπους που μπορούν να αξιοποιήσουν δυνητικές επαγγελματικές ευκαιρίες στη Γαλλία, αλλά και να έρθουν σε επαφή με άλλες start-ups από όλο τον κόσμο.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι επιλεχθείσες νεοσύστατες επιχειρήσεις πρόκειται να συνεργαστούν με άλλες διεθνείς start-ups, ανακαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο της καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας της Γαλλίας. Θα έχουν επίσης πρόσβαση σε ένα πλήρες πακέτο εργαλείων-επιχειρηματικών οδηγών της Γαλλίας μέσω ποικίλων σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων δικτύωσης. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες του PLP_E να είναι σε θέση να γνωρίζουν εκτός των άλλων, το πώς να κάνουν την καινοτόμα επιχείρησή τους ορατή, πώς να προσελκύσουν Γάλλους και γενικότερα Ευρωπαίους πελάτες καθώς και πώς να επιτύχουν στο Παρίσι.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ταχέως αναπτυσσόμενες μη-γαλλικές νεοσύστατες επιχειρήσεις, κάτω των 8 ετών, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 18.01.2019 ε δώ
Οι εταιρείες θα πρέπει κατά προτίμηση να δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους:
1. Πληροφορική
2. Ιατρική τεχνολογία (Medtech)
3. Ταξιδιωτική τεχνολογία (Traveltech)
4. Τουρισμός
5. Αθλητισμός
6. Τεχνολογία τροφίμων (Foodtech)
7. Κινητικότητα και «έξυπνη πόλη»
8. Κυκλική οικονομία
9. Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες (FinTech)
10. Εκπαιδευτική Τεχνολογία (EdTech)
11. Λιανικό εμπόριο
12. Ψηφιακή & Πολιτιστική Βιομηχανία
Κατά την τρέχουσα πρόσκληση, ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις start-ups που ασχολούνται με την κυκλική οικονομία (οικολογική σύλληψη, συνεργατική οικονομία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων και οποιαδήποτε καινοτομία που προστατεύει τους φυσικούς πόρους), οι οποίες θα λάβουν επιπλέον υποστήριξη από τη θερμοκοιτίδα κυκλικής οικονομίας.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από εδώ ή απευθείας από τους διοργανωτές, αποστέλλοντας τα ερωτήματά τους στην ηλ. δ/νση: esther.moyoumogo@parisandco.com.
Επίσης,
σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η Δυνατότητα συμμετοχής ελληνικών start-ups στην 4η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας "VivaTech" η οποία πρόκειται να λάβει χώρα στο Παρίσι, στο Εκθεσιακό Κέντρο Porte de Versailles, το διάστημα 16-18 Μαΐου 2019. Η έκθεση έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις τεχνολογίας που απευθύνονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up) και αποτελεί σημείο αναφοράς για την έρευνα και την καινοτομία στη Γαλλία, ενώ έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Γάλλου Προέδρου.
Οι διοργανωτές της έκθεσης προσφέρουν τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετέχουν δωρεάν στην έκθεση ως προσκεκλημένοι μέσω ειδικών διαδικτυακών "προκλήσεων" (online challenges). Οι επιλεγείσες start-ups έχουν τη δυνατότητα να έχουν δωρεάν χώρο (stand) εντός των εργαστηρίων, ενώ έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν επιχορηγήσεις από 15.000 έως 100.000 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν στις "προκλήσεις" της VivaTech, οι οποίες ανακοινώνονται διαδοχικά, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας VivaTech Challenges. Σημειώνεται ότι όλες οι προκλήσεις θα έχουν κλείσει μέχρι τις 20 Μαρτίου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έκθεση μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα https://vivatechnology.com/.
Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Κτήριο Α', Αίθριο 1ου ορόφου, Γραφείο Α.109
Τηλέφωνο: 2610 99 7890/7891/7892 & 7893
Ηλεκτρ. ταχυδρ. Μονάδας: researchsup@upatras.gr
Ζήτηση συνεργασίας με ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών, ειδών ζαχαροπλαστικής, ξηρών καρπών, αφεψημάτων, μπαχαρικών και βοτάνων
Συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις εξαγωγών τροφίμων τα οποία "μπορούν να αποθηκευτούν, να διανεμηθούν και να πωληθούν σε θερμοκρασία δωματίου", όπως αποξηραμένα τρόφιμα, ξηροί καρποί, κονσερβοποιημένα τρόφιμα και φρούτα, είδη ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά, τρόφιμα στιγμιαίας παρασκευής, κτλ ζητάει η ιαπωνική εταιρεία Cross -onCo. Ltd. Πρόκειται για μία από τις σημαντικές, σχετικά νέες, μικρού μεγέθους δυναμικές επιχειρήσεις εισαγωγής τροφίμων στην περιοχή Kansai(Osaka) της Ιαπωνίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 16 Απριλίου 2009. Oι πωλήσεις της ανέρχονται στα 1,4 δις Γιέν ετησίως (11,2 εκ. Ευρώ). Το concept της εταιρείας είναι, ότι αποτελεί «σημείο συνάντησης» (cross), παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών.
Επίσης, η εταιρεία FarEastInc., ζητά συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις παραδοσιακών προϊόντων του κλάδου των τροφίμων, τα οποία ε ί να ι χα ρα κτηριστι κά της κουλ τούρας, του πολι τισμού και των πα ρα δόσε ων μί α ς πε ρι οχής . Σημαντικό είναι να υπάρχει μία ενδιαφέρουσα ιστορία που να μπορεί να υποστηρίξει την προώθηση του προϊόντος. Το concept της εταιρείας είναι η προώθηση προϊόντων από όλο τον κόσμο, ως φορείς πολιτισμού και παράδοσης. Σε παρουσίαση των ελληνικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, η ιαπωνική επιχείρηση επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα «φιστίκια Αιγίνης», αλλά και για όλα τα ελληνικά προϊόντα ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων, καθώς και για παραδοσιακά γλυκίσματα κλπ. Η εταιρεία FarEastInc., ιδρύθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1994 με αρχικό κεφάλαιο 20 εκ. Γιέν Ιαπωνίας.
Προτείνουμε όπως η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η επικοινωνία σας με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, πραγματοποιηθεί μέσω του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο, δεδομένου ότι η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ενδείκνυται για τις ιαπωνικές επιχειρήσεις, λόγω του όγκου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που λαμβάνουν, λόγω του φόβου «κακόβουλου λογισμικού», επειδή δεν ομιλούν την αγγλική, αλλά και λόγω της αυστηρότητας όσον αφορά στην «σπατάλη» εργατοωρών, κυρίως όμως λόγω κουλτούρας σύμφ ωνα με την οποία ο πιθα νός σ υνεργάτης θα πρέπε ι να έχει συστηθεί από κάποιο φ ερέγγυο πρόσωπο ή θεσμό .
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο είναι: ecocom-tokyo@mfa.gr. Όλα τα αιτήματα θα αποσταλούν στις ανωτέρω ιαπωνικές επιχειρήσεις με κοινοποίηση στις αντίστοιχες ελληνικές. Εναλλακτικά, μπορείτε να απευθυνθείτε στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, στις κατωτέρω διευθύνσεις:
CROSS-ON Co., ltd: Postcord: 567-0817. Room#501, Hayashi Building, 5-7, Betsuin-cho, Ibaraki-shi, Osaka, Japan Τηλ. 0081726312212, τηλεομοιοτυπία 0081726312213, Αρμόδιος: κ. Hiromu Yasuhara e-mail: hiromu-yasuhara@cross-on.jp, http://en.cross-on.jp/
FAR EAST inc. SAITAMA Ken Hanzu City Okawara 33 Νο 1. Ιστότοπος: http://fareastinc.co.jp
Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας: http://fareastinc.co.jp/contact_us
Ενίσχυση 2.527 Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων με 411,5 Εκ. Ευρώ. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασία αξιολόγησης των 7.297 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στην δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Στην αρχική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠΑΝΕΚ προστέθηκαν, σύμφωνα με την 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης, 100 εκατομμύρια ευρώ από πόρους 11 Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και παράλληλα διπλασιάστηκε η χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΕΚ από 120 σε 240 εκατ. ευρώ.
Πρωτογενές πλεόνασμα 7,6 Δις χάρη σε φόρους και συγκράτηση δαπανών. Σημαντικά άνω του στόχου διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου, καθώς εκτινάχθηκε στα 7,626 δισ. ευρώ, χάρη στην αύξηση των εσόδων κατά 1,6% αλλά και στην περαιτέρω συγκράτηση των δαπανών. Ο στόχος του προϋπολογισμού προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα 4,071 δισ. ευρώ έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 4,646 δισ. ευρώ το 11μηνο του 2017. Την ίδια ώρα, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε πλεόνασμα 2,563 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,005 δισ. ευρώ και ελλείμματος 774 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
ΤτΕ: Ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,875 Δις. Ευρώ πλήρωσε το δημόσιο. Πλεόνασμα ύψους 193 εκατ. ευρώ εμφάνισε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου ύστερα από έλλειμμα 1,373 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σε εντυπωσιακά επίπεδα σκαρφάλωσε το πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ πληρώθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 2,875 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος το πρώτο εντεκάμηνο του έτους τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 45,258 δισ. ευρώ έναντι 43,167 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 44,870 δισ. ευρώ από 46,222 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017.
Αυξάνεται από το νέο έτος η τιμή της πλαστικής σακούλας. Αυξάνεται από το νέο έτος η τιμή της πλαστικής σακούλας, από τα 4 στα 9 λεπτά. Στόχος είναι να περιοριστεί ακόμη περισσότερο η χρήση της και συγκεκριμένα στις 90 σακούλες ετησίως ανά πολίτη έως το 2020 και στις 40 έως το 2025. Τα καταστήματα μπορούν να προμηθευτούν σακούλες οι οποίες έχουν πάχος από 50 ως 70 μm. Με τον τρόπο αυτό δεν οφείλουν να χρεώνουν τέλος στους καταναλωτές και έτσι να απαλλαγούν από τον επιπλέον κωδικό που θα πρέπει να «περάσουν» στην ταμειακή μηχανή. Δεν χρεώνονται επίσης οι νέου τύπου πλαστικές σακούλες οι οποίες είναι βιοαποδομήσιμες/λιπασματικές. Δεν χρεώνονται επίσης οι σακούλες που είναι μικρότερες των 15 μικρομέτρων.
HANDELSBLATT: Στον τομέα της Ελληνικής τουριστικής Οικονομίας, η μια επιτυχία διαδέχεται την άλλη. «Η τουριστική έκρηξη καθιστά ενδιαφέρουσες τις τουριστικές κατοικίες ως επενδυτικά αντικείμενα με αποδόσεις» γράφει η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt σε άρθρο με τίτλο: «Τουριστικά ακίνητα στην Ελλάδα-Η εμπιστοσύνη των αγοραστών επιστρέφει». «Στον τομέα της ελληνικής τουριστικής οικονομίας, η μια επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Από το 2012 μέχρι σήμερα ο αριθμός των επισκεπτών έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Για το 2019 αναμένεται νέο ρεκόρ αφίξεων. Ο τουρισμός εξελίσσεται σε μια όλο και πιο ισχυρή ατμομηχανή που βγάζει την ελληνική οικονομία από την κρίση. Επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τον ακινήτων θέλουν μερίδιο από αυτή την πίτα και επενδύουν δισεκατομμύρια σε νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα» γράφει η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelssblatt
Fruit Logistica 6-7-8 Φεβρουάριου 2019 – Διεθνής Έκθεση για την Προώθηση Φρούτων και Λαχανικών για Επαγγελματίες
Η Fruit Logistica είναι η παγκόσμια κατευθυντήρια έκθεση διεθνούς εμπορίου φρούτων. Πρόκειται για την πιο σημαντική πλατφόρμα επιχειρηματικότητας και επικοινωνίας όσον αφορά τον κλάδο του εμπορίου φρούτων. Ο κλάδος που σχετίζεται με το εμπόριο φρέσκων προϊόντων έχει την ευκαιρία, μέσω της Fruit Logistica, να παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα παροχών/προϊόντων του σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή έως την κατανάλωση.
Με το "Spotlight", το Βραβείο Καινοτομίας "Innovation Award" και το μελλοντικό εργαστήριο "Future Lab", η Fruit Logistica αποτελεί κατάλληλη πλατφόρμα και κίνητρο για καινοτομία.
Η νέα μορφή Tech Stage, για πρώτη φορά το 2019, είναι ένα αποκλειστικό φόρουμ για την παρουσίαση τεχνικών καινοτομιών του κλάδου μηχανημάτων, εξοπλισμού και συσκευασιών.
Η επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά): www.fruitlogistica.com
Natural & Organic Products Europe
07 & 08 Απριλίου 2019, ExCeL, Λονδίνο
Η Natural & Organic Products Europe αποτελεί την μο να δι κή ε παγγ ελμα τι κή έ κθε ση στο Ηνωμένο Βασίλειο για όσες εταιρείες παράγουν βιολογικά ή φυσικά προϊόντα ή έχουν αναπτύξει premium και καινοτόμα προϊόντα ή έχουν δημιουργήσει concept products στοχεύοντας με τον τρόπο αυτό στην διείσδυση των αλυσίδων και
καταστημάτων βιολογικών προιόντων, των premium ράφιων των supermarket,
των premium HORECA channels και Health store chains.
Με προσέλευση πάνω από 10,000 επαγγελματιών του κλάδου των βιολογικών και φυσικών προϊόντων, η Natural & Organic Products Europe αποτελεί θεσμό για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και εδώ και χρόνια επηρεάζει άμεσα αγ οραστι κά τις ΗΠ Α κα ι τις χώρε ς της Κοινοπολιτεία ς των Εθνών ( Αυ στραλία, Κα να δά , Νέ α Ζηλανδία , Νότι ο
Αφρι κή κ. ά ).
Κάθε χρόνο την έκθεση επισκέπτονται αγοραστές των παρακάτω αλυσίδων, οι οποίοι αναζητούν νέα προϊόντα για το portfolio τους.
Holland & Barrett, Amazon, Boots, Planet Organic, Marks & Spencer, Harrods, Tesco, Morrisons, Booker Wholesale Spar, Waitrose, Asda, Budgens Co-op, J Sainsbury, Ocado, Hello Fresh, Bestway, Greggs, Sodexo, Whitbread, Harvey Nichols, Bidvest Foodservice, Selfridges, FC Hilton Hotels, Starbucks, Kraft Heinz, Nestle Kerry, Foods Dairy, Crest, Hovis, Lloyds Pharmacy, John Lewis και πολλοί άλλοι.
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία χώρα με ηγετική θέση στην κατανάλωση βι ολ ογ ι κών &
φυ σι κών προϊ όντων συνολικής αξίας άνω των £2.2δις,
Επίσης είναι μια αγορά με εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα διότι έχει πολύ υψ ηλό κατά κεφ αλήν εισόδημα και εξαιρετικά μεγάλη κατανάλωσ η σε prem ium nat ural & org anic προϊόντα . Μεγάλες προσωπικότητες όπως οι Jamie Oliver & Gordon Ramsey έχουν εντάξει την μεσογειακή διατροφή στην καθημερινότητα των Βρετανών με αποτέλεσμα την υψηλή ζήτηση σε προϊόντα που παράγει και η Ελλάδα (ελαιόλαδο, βαλσάμικο, μέλι, ξηρούς καρπούς, φέτα & σκληρά τυριά, κεφίρ, σνακ, φρέσκα φρούτα, χειροποίητα προϊόντα, φυσικά καλλυντικά, φυσικούς χυμούς φρούτων, Aloe, κλπ).

(1) Βιολογικά Τρόφιμα & Ποτά:
• ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντα• Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά προϊόντα• Μέλι, Μαρμελάδες, Ζαχαρώδη, Σνακ
(2) Φυσικά προϊόντα και συμπληρώματα διατροφής
(3) Φυτικά & Βιολογικά καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς
1. Χονδρέμποροι και Διανομείς2. Μεγάλοι εισαγωγείς & εξαγωγείς3. Αγοραστές μεγάλων σουπερμάρκετ4. Υπεύθυνοι τροφοδοσίαςΞενοδοχείων, Catering &Restaurant

Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    8 Ιανουαρίου 2019

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα