Απολογιστικά στοιχείο ΚΤΕΟ 2018

Παραθέτουμε αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία κατά τομέα από τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας για το έτος 2018.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της υπηρεσίας που παρά την έλλειψη προσωπικού συνεισέφεραν στο παρακάτω αποτέλεσμα.

Α. Τομέας ΚΤΕΟ:
 1. Έλεγχοι ελαφρών οχημάτων χίλιοι οκτακόσιοι ενενήντα επτά (1897)
 2. Έλεγχοι βαρέων οχημάτων τετρακόσιοι είκοσι τρεις (423)

Β. Τομέας αδειών κυκλοφορίας:

 1. Νέες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων: δικύκλων, Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. κλπ εξακόσιες τέσσερις (604)
 2. Μεταβιβάσεις οχημάτων χίλιες τριακόσιες πενήντα οκτώ (1358)
 3. Λοιπές πράξεις χίλιες οκτακόσιες τρεις (1803)
Γ. Τομέας αδειών οδήγησης:
 1. Νέες άδειες οδήγησης τριακόσιες είκοσι έξι (326)
 2. Επεκτάσεις αδειών οδήγησης διακόσιες εξήντα (260)
 3. Μετατροπές, αναθεωρήσεις, αντικαταστάσεις & αντίγραφα χίλιες τριακόσιες σαράντα τέσσαρες (1344)
Δ. Οικονομικός απολογισμός εσόδων Π.Ε. Λευκάδας:
 1. Τέλη ταξινόμησης – μεταβίβασης οχημάτων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες εβδομήντα επτά (151.077,00) ευρώ.
 2. Πρόστιμα Μ.Κ.Ε οχημάτων μηδέν (0,00) ευρώ
 3. Τέλη τεχν.ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. εκατόν εννιά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα επτά (109.877,00) ευρώ
 4. Παράβολα αδειών οδήγησης & αδειών εγκαταστάσεων (κατ’ εκτίμηση) εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε (165.275,00) ευρώ.


Πηγή