Πάτρα: Παρακολουθήστε live την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

α) Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Πατρέων και β) Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2021 Δήμου Πατρέων (ΟΠΔ) (σχετική η αριθ. 41/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Το Σώμα θα συνεχίσει τη συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 • Διαμόρφωση Ανατολικού Πάρκου στον Ριγανόκαμπο (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 • Έκδοση Ψηφίσματος για την Απλή Αναλογική (σχετικό σχέδιο Ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης «Ώρα Πατρών»).
 • Έκδοση ψηφίσματος για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (σχετικό σχέδιο ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης «Ώρα Πατρών»).
 • Παραχώρηση γραφείων στις Δημοτικές Παρατάξεις (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής προτάσεων του Β΄ Σταδίου του Πανελληνίου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο σταδίων – κλιμακωτού για την «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας» και κατ’ επέκταση την παράταση κατά δύο μήνες αναλόγως, όλης της διαδικασίας του Β΄ Σταδίου του Πανελληνίου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο σταδίων – κλιμακωτού για την «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 317/26-10-2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την Παράταση ισχύος του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης του ακίνητου που στεγάζεται ο Ξενώνας Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων, για την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική η αριθ. 25/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή – Συντήρηση μονώσεων στεγών Σχολικών κτιρίων (2017)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διανοίξεις οδών 2018» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση Ισολογισμού οικον. έτους 2020 Κληροδοτήματος «Ι. Μεϊντάνη» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής).
 • Έγκριση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 Κληροδοτήματος «Ι. Μεϊντάνη» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής).
 • Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου – διαχειριστή της πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων, με κωδ. ΟΠΣ 5074689, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Πατρέων (Συμβιβαστική Επιτροπή), για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης- Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για το 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης- Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, ΣΥΔΙΣΑ και Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης- Παραλαβής Προμηθειών Ανταλλακτικών και Παραλαβής Υπηρεσιών για τη Συντήρηση – Επισκευή των Οχημάτων, Μηχανημάτων του Δήμου Πατρέων, για το 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων και του αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
 • Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους, για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας, στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων στην έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.», στις 26-02-2021 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, κατόπιν ανταλλάγματος σε τρίτους, για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής στην παραλία του Αγίου Βασιλείου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη των χώρων των εγκαταστάσεων του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Δήμος Πατρέων Live Stream


Πηγή