Ανοιχτή επιστολή – όχληση με εντονότατη διαμαρτυρία της Δημοτικής Παράταξης Τραπεζιώτη

Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Αγρινίου «Αγρίνιο Ανατροπή Τώρα – Πολίτες σε Δράση» Δημήτρης Τραπεζιώτης εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Ανοιχτή επιστολή – όχληση με εντονότατη διαμαρτυρία της δημοτικής παράταξης

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

κ. Πρόεδρε του Δημοτικού συμβουλίου,

όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν. 3463/2006, κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ο νομοθέτης έκρινε σκόπιμη της συζήτησή του από το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίασή του.

Το θεσμό συνέλαβε αρχικά ο Αριστοτέλης που υπέδειξε την ανάγκη της ύπαρξης ενός συστήματος ελέγχου των υπεύθυνων της διαχείρισης ανδρών, απευθείας από τον λαό, που στη συνέχεια ονομάστηκε Εκκλησία του Δήμου. Σύμφωνα με το περιεχόμενο του θεσμού αυτού, ήταν υποχρεωμένοι, στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, που στη σημερινή της μορφή αποτελεί το οικονομικό έτος, να λογοδοτούν δημόσια, μπροστά δηλαδή στο λαό και μάλιστα είχαν θεσπιστεί πολύ αυστηρές ποινές σε βάρος αυτών που είχαν ελλειμματική ή κακή διαχείριση και διασπάθιση του δημόσιου χρήματος.

Ο θεσμός φυσικά αυτός αφού πέρασε από διάφορα στάδια διαμορφώθηκε στη σημερινή του μορφή, όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου217 του ν.3463/2006.

Από το τέλος Ιανουαρίου του 2018, που ήταν η τελική ημεροχρονολογία για να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κατά την περίοδο του έτους 2017, παρήλθον οκτώ μήνες χωρίς να έχετε εκπληρώσει την υποχρέωσή σας να δώσετε λόγο γι αυτά που πράξατε ή γι αυτά που υποσχεθήκατε και δεν πράξατε σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του Προγράμματος Δημοτικής δράσης. Σημειωτέον ότι απομένουν τρεις μήνες μόνο για να κλείσει και η επόμενη περίοδος του έτους 2018.

Επειδή η παράλειψη τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται από το άρθρο 217 του ν. 3463/2006 συνιστά έλλειμμα δημοκρατίας και νομιμότητας και δημιουργεί ζήτημα ηθικής και πολιτικής ευθύνης σας έναντι των δημοτών αλλά και πειθαρχικής ευθύνης για παράβαση καθήκοντος,

Διαμαρτυρόμαστε εντόνως γι αυτήν την παράνομη και αντιθεσμική συμπεριφορά σας και

Για τους λόγους αυτούς

ζητάμε

Την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2017 άλλως θα μας αναγκάσετε να προκαλέσουμε τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95 του ν. 3463/2006.

Σύλληψη για ναρκωτικά από το Λιμεναρχείο Λευκάδας


Πηγή