ΕΔΩ το ΦΕΚ των αλλαγών στους μισθούς

ΕΔΩ το ΦΕΚ των αλλαγών στους μισθούς Όσων μετατάσσονται σε ανώτερη κατηγορία!

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η νομοθετική ρύθμιση με την οποία επιλύονται τα προβλήματα που έχουν προκύψει από πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας στην περίπτωση μετάταξης εργαζόμενου σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, το σχέδιο νόμου:

  • «Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων,
  • Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις
  • Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών»,

στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 44 που έρχεται να συμπληρώσει το άρθρο 25 του Ν.4354/15 και προβλέπει την μισθολογική αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας που διανύθηκε και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας, στις περιπτώσεις μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία.

Με το άρθρο 44, γίνεται τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 και στο άρθρο 25 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13. Για τη μισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 9 των υπαλλήλων που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.».

ΤΟ ΦΕΚ

Download [277.55 KB]


Πηγή