Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής

Παρατείνεται η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης των επενδυτικών σχεδίων/προτάσεων στο πλαίσιο των Δράσεων της υπ. αριθ. 89/ 22-10-2018 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα/παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης: «Καλές Πρακτικές Νησιωτικής Ανάπτυξης» του ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2).

Σε συνέχεια αιτημάτων από ενδιαφερόμενους φορείς η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER στην υπ’ αριθμό

6/24-11-2018 συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης με την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5.3 της Πρόσκλησης και σύμφωνα με τις παρακάτω ημερομηνίες:

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2018 (22/10/2018)

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 (11/02/2019)

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν Πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα, που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Βρείτε αναλυτικά την Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής στον ιστότοπο www.ionianlag.gr

Σοφία Γαρμπή

Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Κεφαλλονιάς – Ιθάκης


Πηγή