Ανακοίνωση για τις εκλογές του προσεχούς Μαΐου.

Δήμος Κέρκυρας Ανακοίνωση για τις εκλογές του προσεχούς Μαΐου.

Ο Δήμος ενημερώνει ότι, στις εκλογές του Μαΐου 2019 θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των οικείων δήμων.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ελλάδα, πρέπει να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του τόπου κατοικίας του.

Για την εγγραφή τους, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγου, οφείλουν να προσέλθουν στο Δήμο της κατοικίας τους προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας [αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο], προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση –δήλωση εγγραφής.

Για την εγγραφή του στο ειδικό εκλογικό κατάλογο και την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο κοινοτικός εκλογέας οφείλει να κατοικεί στο δήμο ή να καταδεικνύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μία, έστω, προσωρινή εγκατάσταση.

Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2019, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019.


Πηγή