ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πρόσβασης ΑμΕΑ στην θάλασσα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραλίες της Π.Ε. Κεφαλονιάς (2) αυτόματων συστημάτων πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στην θάλασσα.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραλίες της Κεφαλονιάς δύο (2) αυτόματων συστημάτων πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στην θάλασσα, με προϋπολογισμό εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (67.800,00€) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 67.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Κεφαλονιάς οικον. έτους 2019 με Ε.Φ. 04071 και ΚΑΕ 974904016001001.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 07.3.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλονιάς– Τμήμα Γραμματείας – Διοικητήριο – 28100 Αργοστόλι.
Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι η υπ’ αριθ. 15737/3585/22.2.2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ004508598 και ΑΔΑ: Ω3Ι37ΛΕ-0ΓΧ.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 08.3.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ, στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Π. Ε. Κεφαλονιάς – Διοικητήριο – 28100 Κεφαλονιά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Π. Ε. Κεφαλονιάς, Διοικητήριο, 28100 Κεφαλονιά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων Παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ


Πηγή