Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

Συνεδριάζειμέσω Τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 8η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

 • Νομική Στήριξη πρώην αιρετού (Θωμόπουλος Βασίλειος) (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
 • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. Α1279/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση του από 25-11-2020 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου και κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με τίτλο: «Προμήθεια κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)», με συνολικό προσφερόμενο ποσό 1.130.880,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), για το σύνολο της εν λόγω προμήθειας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση του από 2-12-2020 πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού και κατακύρωση της «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων – Α΄ Φάση 2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • 1) Έγκριση του 3ου Πρακτικού Κατακύρωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 – ΑΝΩ ΠΟΛΗ)», 2) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Τεχνικά έργα αντιστήριξης – συρματοκιβώτια στο Δήμο Πατρέων (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • 1) Έγκριση του 01-12-2020 πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου, 2) Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη των πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων έτους 2020-2021», CPV: 72267100-0, με συνολικό ποσό ανάθεσης 80.600,00 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2περιπτ.β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • 1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 5/2020 Μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 2) Ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια Νομικών Βιβλίων» CPV: 22113000-5, με συνολικό ποσό ανάθεσης 635,00 € (συμπερ. ΦΠΑ 6%), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ .β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Α) Έγκριση 1ου Πρακτικού της Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ» (Προσωρινός ανάδοχος), Β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση Πρακτικών Α’ Σταδίου (10 επιμέρους πρακτικών και του τελικού συγκεντρωτικού και συνοπτικού πρακτικού) της Κριτικής Επιτροπής του Πανελληνίου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο σταδίων για την «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση του από 2-12-2020 Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, 2) Ματαίωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ. β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών ενόψει της μετεγκατάστασης υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων στο κτήριο του πρώην Αρσακείου», 3) Επανάληψη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με αλλαγή των όρων της 24/2020 Μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του παιδικού σταθμού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών», σύμφωνα με την αριθ. 2/2020 Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών- Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών του Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 232.828,48 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας», προϋπολογισμού δαπάνης 1.234.294,60 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 14/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του έργου: «Οδοποιία και Μικρά Τεχνικά Έργα Ανατολικού και Νότιου διαμερίσματος 2020» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής
 • Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας», αναδόχου «Γ. Δ. Κακαβάς ΑΤΕ με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)
 • Αποδοχή όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της επιστημονικής υπηρεσίας «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος δημοτικών κτιρίων», προϋπολογισμού 245.262,45 € (με ΦΠΑ) στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)
 • Απαλλαγή του Προέδρου της Κοινότητας Παραλίας, κ. Ζωγράφου Παναγιώτη, από υπόλογο παγίας προκαταβολής έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Απαλλαγή του Προέδρου της Κοινότητας Μονοδενρίου, κ. Κοζιώρη Ιωάννη, από υπόλογο παγίας προκαταβολής έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Απαλλαγή του Προέδρου της Κοινότητας Τσουκαλαιίκων, κ. Παπαντωνόπουλου Χρήστου, από υπόλογο παγίας προκαταβολής έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)


Πηγή