Πάτρα: Με 27 θέματα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, την Τρίτη 23 Απριλίου 2024, ώρα 09:00, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση 1ης Τροποποίησης της από 01.08.2023 (ΑΔΑ 6ΨΝΝΟΚΩΞ-ΡΣΘ) Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, που συνυπογράφεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Πατρέων και την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας (Κ.Ε.ΔΗ.Π.) για το έργο: «Κόμβος Εκπαίδευσης για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία» (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

 1. Ματαίωση της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Μονοδενδρίου της Δ.Ε. Βραχναιΐκων, διότι δεν παρουσιάστηκε ενδιαφερόμενος (εισηγήτρια: Ε. Γκέστα – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 2. Έγκριση του από 09-01-2024 Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών Κατακύρωσης, του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Αυτεπιστασίας, διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Βελτιώσεις – συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων & τσιμεντοστρωμένων οδών Δήμου Πατρέων (με μισθωμένα μηχανήματα) CPV:60182000-7», πολυετούς συνολικής δαπάνης 572.066,56€, συμπ/νου του δικαιώματος προαίρεσης και του Φ.Π.Α. 24%, και ανάδειξη των οριστικών αναδόχων (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου – Αντ/ρχος, Α. Δαλαγιώργος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 3. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 40,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 1. Παράταση απόδοσης λογαριασμού του ΧΕΠΕ προπληρωμής (Σειρά Α, αρ. 666/21-03-2024, αριθ. 94/06-02-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής), που αφορά σε δαπάνες των «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Καθαριότητας–τέλη ταξινόμησης–ΚΤΕΟ (2024) – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ» του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος – Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)
 2. Απόδοση λογαριασμού του ΧΕΠ προπληρωμής (Σειρά Α αρ. 294/08-02-2024, αριθ. 95/06-02-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής), που αφορά σε δαπάνες για πληρωμή τελών διέλευσης οχημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος – Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)
 3. Έγκριση των από 04-03-2024 και 04-04-2024 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου, που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση: α) των Εγγυητικών Συμμετοχής και β) των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για το Υποέργο 2 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Ασφάλεια, τη Διαχείριση Απορριμμάτων και τη Συνδεσιμότητα» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174070 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar): 2. Ψηφιακή μετάβαση, Άξονας (Component): 2.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους, Τίτλος Δράσης (Measure): 16854 Έξυπνες Πόλεις, Υπουργείο Ευθύνης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμή ανά τμήμα, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης557.280,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 5. Έγκριση 4ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Ανοιχτής Δημοπρασίας (Κατακύρωση της Σύμβασης) για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (2020)», προϋπολογισμού 400.000,00€ (με το ΦΠΑ 24%), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 203608» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 6. Έγκριση του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 7. Έγκριση 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (περί συμμόρφωσης σύμφωνα με την αριθ. Α29/2024 Απόφαση του Τμήματος Γ’ του Διοικητικού Εφετείου Πατρών) του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2021)» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 8. Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Ανατολικού και Νοτίου Διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδας Παραλίας Βραχνεικων(2019)» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ Κ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 10. Έγκριση του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 11. Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για τη διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», προϋπολογισμού 578.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 12. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 60,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00003, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 13. Έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2024 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 14. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 60/2024 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου- Νομική Σύμβουλος)
 15. Έγκριση του από 04/04/24 Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του «προσωρινού αναδόχου» και ανάδειξη «οριστικού αναδόχου» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια–Τοποθέτηση τριών (3) πλωτών προβλητών στη Μαρίνα Πάτρας», προϋπολογισμού δαπάνης 780.270,00€ (με ΦΠΑ 24%)», σύμφωνα με την αριθ. 8/2023 Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Έργων Υποδομής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 16. 1) Έγκριση του από 8/01/2024 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών από Τεχνικούς Ασφάλειας για την Υγιεινή και Ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Πατρέων από ενώσεις φυσικών προσώπων ή ΕΞΥΠΠ», προϋπολογισμού δαπάνης 976,48€, συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 6/2023 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και 2) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 17. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικής, μουσικών οργάνων του κ. ΚΟΝΤΑΞΗ ΧΡΗΣΤΟΥ στο κατάστημα ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ επί της οδού ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).
 18. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικής, μουσικών οργάνων της εταιρείας ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στο κατάστημα ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ επί της οδού ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ – ΠΛΑΤΑΝΙ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).
 19. Διαγραφή οφειλής (ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 20. Διαγραφή οφειλής (ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 21. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 22. Διαγραφή οφειλής (ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 23. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)


Πηγή