Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας από τοπικό κατάστημα ΕΦΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών, με τη διαδικασία της απλής συλλογής προσφορών, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται το ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ πιθανής δαπάνης 1.935 € (πλέον ΦΠΑ), στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90919200-4 «Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Το Τοπικό Υποκατάστημα ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με έδρα την οδό ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 2 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον με την υποβολή προσφοράς για το εν θέματι αντικείμενο της σύμβασης.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ

Tags:κατάστημα ΕΦΚΑΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Πηγή