Νόμος 5016/2023 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία

Νόμος 5016/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 21/04.02.2023
Διεθνής Εμπορική Διαιτησία – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α’: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 4 Ορισμοί
Άρθρο 5 Γενικές αρχές – Ερμηνευτικοί κανόνες
Άρθρο 6 Γνωστοποιήσεις
Άρθρο 7 Παραίτηση από την προβολή αντιρρήσεων
Άρθρο 8 Έκταση δικαστικής παρέμβασης
Άρθρο 9 Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε διαδικασίες αρωγής και εποπτείας της διαιτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο 10 Τύπος της συμφωνίας διαιτησίας
Άρθρο 11 Κύρος της συμφωνίας διαιτησίας
Άρθρο 12 Συμφωνία διαιτησίας και άσκηση αγωγής
Άρθρο 13 Συμφωνία διαιτησίας και ασφαλιστικά μέτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Άρθρο 14 Αριθμός διαιτητών
Άρθρο 15 Ορισμός διαιτητών
Άρθρο 16 Πολυμερείς διαιτησίες
Άρθρο 17 Ορισμός διαιτητών από το δικαστήριο
Άρθρο 18 Λόγοι εξαίρεσης
Άρθρο 19 Διαδικασία εξαίρεσης
Άρθρο 20 Παράλειψη ή αδυναμία εκπλήρωσης καθηκόντων διαιτητή
Άρθρο 21 Ορισμός αντικαταστάτη διαιτητή
Άρθρο 22 Ευθύνη διαιτητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Άρθρο 23 Εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου να αποφαίνεται για τη δικαιοδοσία του
Άρθρο 24 Πρόσθετοι διάδικοι και συνένωση διαιτησιών
Άρθρο 25 Εξουσία διαιτητικού δικαστηρίου να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 26 Ίση μεταχείριση και δικαίωμα ακρόασης
Άρθρο 27 Καθορισμός των διαδικαστικών κανόνων
Άρθρο 28 Τόπος της διαιτησίας
Άρθρο 29 Έναρξη της διαιτησίας
Άρθρο 30 Γλώσσα
Άρθρο 31 Δικόγραφο αγωγής και δικόγραφο απάντησης στην αγωγή
Άρθρο 32 Ακροαματική και γραπτή διαδικασία
Άρθρο 33 Ερημοδικία
Άρθρο 34 Διορισμός πραγματογνώμονα από το διαιτητικό δικαστήριο
Άρθρο 35 Επίδειξη εγγράφων και προσκομιδή αποδείξεων
Άρθρο 36 Δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο 37 Εφαρμοστέο δίκαιο στην ουσία της διαφοράς
Άρθρο 38 Απόφαση από περισσότερους διαιτητές
Άρθρο 39 Συμβιβασμός
Άρθρο 40 Μορφή και περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης
Άρθρο 41 Περάτωση της διαιτησίας – Αμοιβή και έξοδα
Άρθρο 42 Διόρθωση και ερμηνεία της διαιτητικής απόφασης, έκδοση συμπληρωματικής διαιτητικής απόφασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 43 Αγωγή ακύρωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άρθρο 44 Δεδικασμένο και εκτελεστότητα
Άρθρο 45 Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο 46 Λειτουργία οργανισμών θεσμικής διαιτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 47 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 48 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 49 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Άρθρο 50 Ανακοίνωση αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 297 του ν. 4700/2020
Άρθρο 51 Μεταφορά αρμοδιότητας ελέγχου από τα κλιμάκια προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους Επιτρόπους του Δικαστηρίου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 324 ν. 4700/2020
Άρθρο 52 Εκδίκαση συνταξιοδοτικών διαφορών από Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Αντικατάσταση παρ. 1 και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 178 ν. 4820/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4871/2021
Άρθρο 53 Ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4871/2021
Άρθρο 54 Υπαγωγή της επιλογής, κατάρτισης και επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση άρθρων 55Α και 55Β – Προσθήκη άρθρου 55ΛΖ στον ν. 4871/2021

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 55 Ειδικός διανεμητικός λογαριασμός δικαστικών επιμελητών – Αντικατάσταση άρθρου 51 ν. 2318/1995
Άρθρο 56 Αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης συλλόγου δικαστικών επιμελητών – Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 2318/1995
Άρθρο 57 Απαρτία Γενικής Συνέλευσης συλλόγου δικαστικών επιμελητών – Τροποποίηση άρθρου 99 ν. 2318/1995
Άρθρο 58 Επιμόρφωση νομικών παραστατών
Άρθρο 59 Αποδοχές Προέδρου, Συμβούλων και μελών ΕΑΔΗΣΥ – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 349 ν. 4412/2016
Άρθρο 60 Επέκταση αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2521/1997 στον Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων – Τροποποίηση άρθρου 186 ν. 4820/2021
Άρθρο 61 Προσδιορισμός της εκτίμησης της αξίας απαλλοτριωμένου ακινήτου – Συμμόρφωση προς τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 Κώδικα
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων
Άρθρο 62 Σύσταση ομάδων εργασίας σε προγράμματα αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και αμοιβή των μελών τους – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 6 άρθρου
5 ν. 2408/1996
Άρθρο 63 Συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε ομάδες εργασίας για προγράμματα και ειδικότερα θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 48 ν. 4938/2022
Άρθρο 64 Συμμετοχή δικαστικών υπαλλήλων και λοιπών προσώπων σε ομάδες εργασίας για προγράμματα και ειδικότερα θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 112 ν. 4798/2021
Άρθρο 65 Προσκόμιση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή στην τακτική διαδικασία – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 237 ΚΠολΔ
Άρθρο 66 Προσκόμιση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή στις μικροδιαφορές – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 469 ΚΠολΔ
Άρθρο 67 Προσκόμιση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή στα ένδικα μέσα και στις ανακοπές – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 495 ΚΠολΔ
Άρθρο 68 Διορθώσεις παροραμάτων στις ρυθμίσεις του ν. 4938/2022 για την επιθεώρηση των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των δικαστικών λειτουργών – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 97, παρ. 2 άρθρου 100, παρ. 1 άρθρου 102 και άρθρου 129 ν. 4938/2022
Άρθρο 69 Διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής αποζημιώσεων δικηγόρων νομικής βοήθειας που προκύπτουν από ειδικά γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από 1.1.2019 έως 31.12.2022

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 70 Αποδοχές καλλιτεχνικού προσωπικού – Αντικατάσταση περ. α’ παρ. 6 άρθρου 22 ν. 4354/2015 – Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 71 Πεδίο εφαρμογής π.δ. 85/2022 ως προς την απασχόληση καλλιτεχνών στο Δημόσιο
Άρθρο 72 Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενίσχυσης βάσει του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 73 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5016/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 21/04.02.2023


Πηγή